91E0*-Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Bosc de ribera frondós i ombrívol, format per un estrat arbori dominat típicament pel vern, un d’arbustiu variable i un d’herbaci mesohigròfil força divers, amb flors que floreixen a l’inici de la primavera i que donen a aquest hàbitat un aspecte vernal característic.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
44.316* Vernedes amb Carex remota, que es fan a tocar de l'aigua o en sòls molt xops, a la muntanya mitjana pirinenca i al territori catalanídic septentrional ALP
44.3431* Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes ALP
44.3432* Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà MED
44.515* Lloredes o vernedes amb llor (Laurus nobilis) de la terra baixa catalana MED

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
44e Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes
44f Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional
44g Lloredes o vernedes amb llor (Laurus nobilis) de la terra baixa catalana

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat present als trams mitjos i alts dels principals rius i rieres dels Pirineus i en especial del mig Pallars, de la Cerdanya i del Ripollès.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
917,43 ha
124
7,4+-9,87
0,18
45,68
20,94

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
30,12 ha
0,05
3,28
0,69
ES0000022 - Aigüestortes segura
0,19 ha
0
0,02
0
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120003 - Serra Cavallera segura
33,88 ha
0,53
3,69
0,77
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
69,23 ha
16,89
7,55
1,58
ES5120022 - Riu Duran segura
33,38 ha
32,5
3,64
0,76
ES5120028 - Vall del Rigart segura
21,84 ha
10,39
2,38
0,5
ES5130002 - Riu Verneda segura
28,53 ha
37,8
3,11
0,65
ES5130003 - Alt Pallars segura
66,52 ha
0,09
7,25
1,52
ES5130004 - Baish Aran segura
6,61 ha
0,05
0,72
0,15
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon puntual
1 localitats
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
86,73 ha
40,04
9,45
1,98
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
9,16 ha
10,89
1
0,21
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130022 - La Torrassa segura
8,05 ha
13,51
0,88
0,18
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
14,83 ha
0,4
1,62
0,34
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
2,38 ha
0,03
0,26
0,05
ES5130034 - Riu Garona segura
7,65 ha
3,6
0,83
0,17

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

44.316* 18 4
44.3431* 17 4
44.3432* 19 4
44.515* 17 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A01 Atesa la bona qualitat del sòl i la poca profunditat de la capa freàtica, és sovint eliminada per conversió a horts o conreus.
B Tallades forestals inadequades, amb pèrdua o reducció de l'hàbitat.
B01.02 Potenciació d'espècies arbòries més productives amb el conseqüent desplaçament o disminució de l'hàbitat.
B02.03 Eliminació del sotabosc
D01 Carreteres, camins i vies de tren
D02 Infraestructures lineals de servei públic
E01.03 Població dispersa
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general
J02.03 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.
J02.06 Disminució del cabal dels rius.
J02.10 Accions de neteja de la vegetació riberenca que porten la degradació o destrucció directa de l'hàbitat.
K04.03 Introducció de malalties (patògens microbians) (flora)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar fins a 1700 ha l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1700 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbória a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120019 Riberes de l'Alt Ter
ES5120022 Riu Duran
ES5120028 Vall del Rigart
ES5130002 Riu Verneda
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre
ES5130011 Riu de la Llosa
ES5130022 La Torrassa
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
ES5130034 Riu Garona

Gestió preventiva
- Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
Vigilància
P - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Estudi, definició i cartografia de les comunitats vegetals que alberga l'hàbitat.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. d'amenaces i presions
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. espècies al·lòctones
Unitats:
Nre. Espècies/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Calleja (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable:<30%, Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat