9240-Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos dominats pel roure valencià, pel roure africà o per algun dels híbrids que hi estan emparentats. Tenen el fullatge poc dens, de manera que l’estrat arbustiu és important, constituït sobretot per plantes adaptades a viure a mitja ombra. Al sotabosc s’hi fan un bon nombre d’espècies mediterrànies. Hi dominen les espècies nemorals, medioeuropees o submediterrànies, en bona part acidòfiles, però també n’hi ha un bon nombre de mediterrànies.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
41.7713 Boscos de roure valencià (Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa) MED
41.774 Boscos de roure africà (Quercus canariensis), dels territoris catalanídic septentrional i olositànic MED

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
41n Rouredes de roure valencià (Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa)
41o Rouredes de roure africà (Quercus canariensis), dels territoris catalanídic septentrional i olositànic

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Ocupa petites superfícies de l'estatge submontà a Moncortés (Pallars Sobirà), a la vall de Sant Joan i Carreu (Alt Urgell) i a les planes d'Abella de la Conca (Pallars Jussà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
160,02 ha
13
12,31+-17,39
0,03
5,01
0,69

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES5130003 - Alt Pallars absent
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
8,02 ha
0,04
5,01
0,03
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.7713 18 1
41.774 20 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures, camins, infraestructures, etc.).
A04 Pasturatge - Limitant la regeneració natural.
B Maximització de la funció productiva en detriment d'altres funcions ecològiques importants.
B01 Plantacions d'espècies de creixement més ràpid com Pinus pinaster, P. radiata o P. sylvestris. o espècies productives com el castanyer.
B02.03 Eliminació del sotabosc - Pèrdua d'heterogenitat, augment d'espècies colonitzadores i limitant la regeneració natural.
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B03 Roturacions. Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
L09 Incendi (natural)
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
160 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbória a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
- Establiment d'una freqüència mínima de nou anys entre estassades
- Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural
- Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial
- Recuperació de tècniques tradicionals d'aclarida al voltant dels arbres més productius per minimitzar la perturbació que suposen les estassades generals de l'estrat arbustiu
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Manteniment dels punts d’aigua, basses o entollaments temporals presents com a zones importants per a la flora i fauna aquàtica i terrestre amb una secció sense accés pel bestiar
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Pérez-Ramos i Marañon (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: