9430*-Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pinedes de pi negre de natural poc densos, gairebé sense estrat arbustiu i amb un estrat herbaci en què abunden diverses plantes pròpies dels prats calcícoles i mesòfils subalpins. L’estrat muscinal no hi sol mancar, tot i que no sol atènyer un recobriment important. També s’hi fan algunes espècies de roca o de pedrusca, a causa del substrat sovint pedregós. Típicament comprenen un estrat herbaci ben desenvolupat i amb força plantes pradenques.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
42.4242 Boscos de pi negre (Pinus uncinata), calcícoles i xeròfils, dels solells pirinencs ALP
42.425 Boscos de pi negre (Pinus uncinata), calcícoles i mesòfils, dels obacs pirinencs ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Boscos ben presents a tot l'estatge subalpí de les muntanyes dels Prepirineus calcàris (Berguedà, Alt Urgell i Solsonès) i més localment en àrees alpines dels Pirineus des del Ripollès a la Vall d'Aran.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
13444,95 ha
338
39,78+-92,21
2,58
71,92
98,8

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
7115,24 ha
12,47
52,92
52,29
ES0000022 - Aigüestortes segura
430,77 ha
0,77
3,2
3,17
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
170,62 ha
1,36
1,27
1,25
ES5120003 - Serra Cavallera segura
57,06 ha
0,89
0,42
0,42
ES5120024 - Montgrony segura
298,41 ha
7,85
2,22
2,19
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
460,92 ha
3,46
3,43
3,39
ES5130003 - Alt Pallars segura
394,13 ha
0,51
2,93
2,9
ES5130004 - Baish Aran segura
19,19 ha
0,15
0,14
0,14
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
3,19 ha
0,05
0,02
0,02
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
719,8 ha
3,91
5,35
5,29

3. DIAGNOSI

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

42.4242 16 3
42.425 18 2

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu - Pasturatge intensiu
B02.02 Tallades fortes de selecció negatives.
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
D01 Noves vies grans de comunicació.
E01 Urbanització en pobles amb interès turístic.
G02.02 Estacions d' esquí
G02.10 Noves infraestructures alpines amb l'augment de freqüenciació humana assocaida.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Recol·lecció massiva de bolets.
K01.01 Erosió
L09 Incendi (natural)
M01.01 Canvis tèrmics (e.g. pujada de la temperatura i temperatures extremes) - Reducció del gruix de neu amb el conseqüent augment de la mortalitat de plàntules i d'individus arbustius.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
13445 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir un creixement anual mínim favorable dels arbres de més madurs
-
Mantenir la cobertura arbória a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Aconseguir un mínim de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50 cm per augmentar el grau de maduresa de la massa forestal
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon
ES5130010 Serra de Boumort- Collegats

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat
- Manteniment de rodals amb densitats elevades de cavitats naturals i de pícids potencialment ocupades per espècies de fauna d’interès
- Conservació de la variabilitat genètica en les masses amb l'objectiu de mitigar els impactes derivats del canvi climàtic garantint un nombre d'arbres pare suficient (pex 200 peus/ha) que permeti l'intercanvi genètic en la regeneració
P - Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural
- Integració dels coneixements sobre la dinàmica (regeneració, mortalitat) en la gestió forestal per determinar les possibles causes dels signes de decaïment
- Regulació i control de tales o altres intervencions que puguin malmetre l'hàbitat
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits
Investigació i estudis
- Foment i estímul de la investigació ecològica i forestal amb dissenys demostratius i experimentals de gestió forestal sostenible basada amb criteris de conservació, estudis retrospectius (pex dendroecologia) i seguiments a llarg termini
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Camarero (2009)
Indicador:
Creixement radial
Unitats:
% increment de diàmetre (cm)
Metodologia:
Barrines en peus seleccionats
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: