ES0000019-Aiguamolls de l'Alt Empordà

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aiguamolls litorals
Àmbit:
terrestre 4965,41 ha
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 5863,6 ha
Superfície LIC:
10.829,01 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
10.829,01 ha
Superfície en la regió:
10.829,01 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai litoral que comprèn les riberes de la baixa plana empordanesa, formada per les aportacions sedimentàries dels rius Muga i Fluvià i, per tant, amb un predomini de materials recents quaternaris. La formació de la plana al · luvial va permetre l'aparició d'una important zona de llacunes litorals i zones empantanegades. Les principals zones de vegetació que es poden diferenciar en els aiguamolls són: la vegetació dels sorrals marítims, la vegetació dels sòls salins, la vegetació dels marjals i la vegetació pantanosa. La presència d'ambients ecològics molt diversos permet alhora la coexistència d'un bon nombre de biocenosis faunístiques amb la presència d'una notable diversitat d'espècies vertebrades i invertebrades. Es tracta d'un dels aiguamolls més importants de Catalunya constituït per un conjunt de sistemes naturals rics i molt diversos però al mateix temps fràgils i susceptibles de canvis ràpids. Els aiguamolls tenen un gran interès biogeogràfic a la mediterrània occidental tant a nivell botànic com zoològic. La flora i la vegetació presenten un caràcter més septentrional que altres zones humides de Catalunya cosa que li confereix un important grau de difrenciació. És indubtable la importància dels seus poblaments faunístics, amb una notable diversitat i singularitat d'espècies, especialment d' ornitofauna.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170118
l'Armentera
27.12 ha
170470
Castelló d'Empúries
2744.34 ha
170622
l'Escala
105.92 ha
171208
Palau-saverdera
474.37 ha
171289
Pau
394.47 ha
171292
Pedret i Marzà
123.78 ha
171328
Peralada
425.29 ha
171518
Riumors
0.39 ha
171523
Roses
59.76 ha
171788
Sant Pere Pescador
608.37 ha
171984
Torroella de Fluvià
0.09 ha
172109
Ventalló
0 ha
172253
Vilamacolum
0.1 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
AAE
Aiguamolls de l'Alt Empordà

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Reserva Integral I del Aiguamolls del Empordà, Els Estanys
Reserva Integral II dels Aiguamolls de l'Empordà, Les Llaunes
Reserva Integral III dels Aiguamolls de l'Empordà, Illa de Caramany
Reserva Natural Parcial Illa de Caramany

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1150* Llacunes costaneres segura
44,02 ha
0,41
2,76
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
0,06 km
0,01
1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins segura
33,89 ha
0,31
34,79
1320 Espartinars segura
61,03 ha
0,56
78,02
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
278,19 ha
2,57
45,34
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) segura
292,37 ha
2,7
28,49
1510* Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant segura
0 ha
0
0
2110 Dunes movents embrionàries segura
28,71 ha
0,27
42
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) segura
3,39 ha
0,03
6,72
2190 Depressions humides interdunars segura
0 ha
0
0
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae segura
13,53 ha
0,12
8,34
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
6 localitats
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
2,72 ha
0,03
2,78
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
7 localitats
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0,6 ha
0,01
0,14
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
1,47 ha
0,01
0,63
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0,6 ha
0,01
0,8
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
272,7 ha
2,52
6,68
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
29,51 ha
0,27
0,44
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
43,42 ha
0,4
9,11
9330 Suredes segura
1,33 ha
0,01
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1103 Alosa fallax
4,19 km
6,75
1138 Barbus meridionalis
5,35 km
0,78
1151 Aphanius iberus
121,96 ha
3,96
1220 Emys orbicularis
2 nº UTM10
11,11
1221 Mauremys leprosa
4 nº UTM10
6,06
1304 Rhinolophus ferrumequinum
4951,47 ha
0,18
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1321 Myotis emarginatus
5202,48 ha
0,46
1324 Myotis myotis
4978,31 ha
0,42
1355 Lutra lutra
101,08 km
2,93

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1224 Caretta caretta
2 nº UTM10
6,9
1303 Rhinolophus hipposideros
84 ha
0,01
1305 Rhinolophus euryale
5,36 ha
0
1307 Myotis blythii
924,94 ha
0,15
1316 Myotis capaccinii
936,22 ha
1,1
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  92D0
  1320
  1150*
  2190
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Aphanius iberus
  Vertigo moulinsiana
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92D0
  1320
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Alosa fallax
  Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
Delimitació
  - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals 2210
  2120
  2110
  2190
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Aphanius iberus
  Vertigo moulinsiana
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Aphanius iberus
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 2210
  2120
  1320
  1150*
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Aphanius iberus
  Vertigo moulinsiana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació de les zones conegudes de posta regular de l'espècie Alosa fallax
  - Establiment d'un règim d'aportació d'aigua dolça per mantenir els gradients de salinitat dins d'un rang natural de variació. 1150*
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 1410
  1310
  2190
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Alosa fallax
  Aphanius iberus
  Vertigo moulinsiana
  92D0
  1410
  1320
  1150*
  - Millora de l'estat de les zones de reproducció potencials de l'espècie en tot el curs baix del riu Alosa fallax
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 92D0
  2210
  2110
  2190
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics. 2210
  2120
  2110
  - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures. 2210
  2110
  - Minimització del risc d'erosió. 2210
  2120
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. 1410
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA). 1310
  - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica. 6510
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 1410
  1310
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada. 2120
  2110
  2190
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Alosa fallax
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Alosa fallax
  Vertigo moulinsiana
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 1410
  1320
  1310
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 2120
  2110
  2190