ES0000020-Delta de l'Ebre

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aiguamolls litorals
Àmbit:
terrestre 12737,98 ha
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 35647,11 ha
Superfície LIC:
48.385,09 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
48.385,09 ha
Superfície en la regió:
48.385,09 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Delta és un sistema dinàmic resultat d'un continu de processos estructurals i de les transformacions antròpiques dels últims anys. Constituït per una gran plana al · luvial indissociable d'un sistema de llacunes i estanys, de grans extensions de platges sorrenques, d'aigües i sòls amb diferents gradients de salinitat. La població vegetal del Delta és la millor mostra de la vegetació de marjals i costanera del litoral arenós a Catalunya, que acull alguns elements de gran singularitat. La fauna del Delta és particularment rica i variada i està representada per diversos grups tant de invertebrats com de vertebrats, entre els quals destaquen les aus. La gran diversitat d'ambients deltaics acullen poblacions faunístiques molt diverses, algunes d'elles molt interessants des d'un punt de vista zoogeogràfic. El Delta de l'Ebre constitueix un extens aiguamoll de característiques úniques a Catalunya, que acull un conjunt de sistemes naturals, aquàtics i terrestres, de excepcional singularitat i diversitat d'un medi poc representat en el litoral mediterrani. Per les seves dimensions i varietat morfològica, constitueix la formació deltaica més important del mediterrani occidental. La notable diversitat d'ambients es tradueix en un paisatge singular amb un poblament faunístic molt rellevant, sobretot ornitològic. Destaca la presència de diverses aus amb una població molt rellevant a nivell de tota la regió biogeogràfica mediterrània, molt especialment de Larus audouinii.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430141
Amposta
2834 ha
431362
Sant Carles de la Ràpita
3605.66 ha
439018
Deltebre
3172.41 ha
439023
Sant Jaume d'Enveja
2768.34 ha
439039
Camarles
0.61 ha
439060
l'Ampolla
405.51 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
DEB
Delta de l'Ebre

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural del Delta de l'Ebre
Reserva natural de fauna salvatge de l'Estació biològica el Canal Vell
Reserva natural de fauna salvatge de l'illa de Sant Antoni
Reserva natural de fauna salvatge de la llacuna de la Tancada
Reserva natural de fauna salvatge de la Punta del Fangar
Reserva Natural Parcial de la Punta de la Banya
Reserva Natural Parcial Illa de Sapinya

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1130 Estuaris segura
80,56 km
27,96
94,09
1140 Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians segura
1595,26 ha
3,3
100
1150* Llacunes costaneres segura
66,59 km
34,43
93,93
1160 Grans cales i badies d'aigües somes segura
61,74 km
0,1
95,17
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
0,54 km
0,06
1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins segura
56,42 ha
0,12
57,93
1320 Espartinars segura
3,71 ha
0,01
4,74
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
174,09 ha
0,36
28,38
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) segura
605,15 ha
1,25
58,97
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
0,67 ha
0
0,01
1510* Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant segura
43,89 ha
0,09
28,48
2110 Dunes movents embrionàries segura
34,09 ha
0,07
49,87
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) segura
25,63 ha
0,05
50,84
2190 Depressions humides interdunars segura
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae segura
98,55 ha
0,2
60,77
2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia segura
0 ha
0
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
5,54 ha
0,01
20,75
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
5,56 ha
0,01
5,69
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
3 localitats
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1 localitats
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
311,61 ha
0,64
89,93
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
2,33 ha
0
0,03
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
8 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1095 Petromyzon marinus
11,42 km
19,73
1103 Alosa fallax
11,42 km
18,4
1126 Chondrostoma toxostoma
4 nº UTM10
4,04
1149 Cobitis taenia (paludicola)
1,97 ha
5,92
1151 Aphanius iberus
2642,83 ha
85,9
1153 Valencia hispanica
135,72 ha
72,11
1217 Testudo hermanni
2403 ha
9,82
1220 Emys orbicularis
6 nº UTM10
33,33
1221 Mauremys leprosa
5 nº UTM10
7,58
1224 Caretta caretta
7 nº UTM10
24,14
1304 Rhinolophus ferrumequinum
10448,55 ha
0,39
1349 Tursiops truncatus
1 nº UTM10
4
1581 Kosteletzkya pentacarpa
176,41 ha
78,7

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1303 Rhinolophus hipposideros
3,16 ha
0
1324 Myotis myotis
123,09 ha
0,01
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7210*
  1420
  1320
  1150*
  92D0
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Aphanius iberus
  Valencia hispanica
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1120*
  1160
  1130
  1170
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1120*
  7210*
  1320
  1140
  92D0
  1130
  1170
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca amb esquer viu als llocs amb presència d'aquesta espècie Cobitis taenia (paludicola)
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de l’hàbitat. 7210*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Alosa fallax
  Cobitis taenia (paludicola)
  - Regulació de l'extracció d'àrids per la restauració de platges. 1160
  1130
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1120*
  1170
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  - Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients. 3140
Delimitació
  - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals 2230
  2210
  2120
  2110
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3150
  3140
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
  Cobitis taenia (paludicola)
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Aphanius iberus
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Cobitis taenia (paludicola)
  Aphanius iberus
  Valencia hispanica
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 2210
  2120
  1320
  1150*
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Aphanius iberus
  Valencia hispanica
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
  - Conservació de les zones conegudes de posta regular de l'espècie Alosa fallax
  - Establiment d'un règim d'aportació d'aigua dolça per mantenir els gradients de salinitat dins d'un rang natural de variació. 1150*
  1130
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades Valencia hispanica
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 1510*
  1420
  1410
  1310
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  Alosa fallax
  Cobitis taenia (paludicola)
  Aphanius iberus
  Valencia hispanica
  7210*
  3150
  1410
  1320
  1150*
  92D0
  - Millora de l'estat de les zones de reproducció potencials de l'espècie en tot el curs baix del riu Alosa fallax
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3150
  - Restauració dels aiguamolls circumdants, per la recuperació de la diversitat ecològica i la millora la qualitat de l'aigua de l'hàbitat. 1140
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
  2230
  2210
  2110
  92D0
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
  - Restauració dels llocs de fresa i hàbitats larvaris Petromyzon marinus
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics. 2210
  2120
  2110
  - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures. 2230
  2210
  2110
  - Minimització del risc d'erosió. 2210
  2120
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. 1420
  1410
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
  - Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA). 1510*
  1310
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 7210*
  1420
  1410
  1310
  - Promoció de l'ús sostenible del regadiu. 1420
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1120*
  1160
  1140
  1130
  1170
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3150
  3140
  - Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada. 2120
  2110
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Alosa fallax
  Petromyzon marinus
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
  Alosa fallax
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 1510*
  1420
  1410
  1320
  1310
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 2230
  2120
  2110
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*
  1130