ES0000146-Delta del Llobregat

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aiguamolls litorals
Àmbit:
terrestre 923,25 ha
Superfície LIC:
923,25 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
923,25 ha
Superfície en la regió:
923,25 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La zona humida actual del delta del Llobregat queda reduïda a unes poques llacunes, algunes d'elles profundament humanitzades i transformades. Les llacunes conserven una representació significativa de les unitats de paisatge natural de la plana deltaica. Les comunitats vegetals halòfiles, dels sòls temporalment inundats, i les helofítiques, de les vores dels estanys litorals, caracteritzen el paisatge deltaic. La ornitofauna, tant de pas en les seves migracions estacionals, com sedentària i hivernant, presenta una notable diversitat. Els biòtops litorals són poblats per una fauna típica d'aquests ambients mediterranis. Es tracta del segon sistema deltaic de Catalunya. L'espai representa un conjunt d'ecosistemes palustres molt rics i fràgils. Representen enclavaments d'una gran diversitat biològica i de notable singularitat tant a nivell de fauna vertebrada com invertebrada. Cal destacar la seva riquesa botànica i ornitològica dels ambients palustres del Delta que li confereixen un elevat interès en el conjunt de la Mediterrània occidental.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080898
Gavà
67.32 ha
081691
el Prat de Llobregat
429.11 ha
082009
Sant Boi de Llobregat
29.2 ha
083015
Viladecans
375.64 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
DLL
Delta del Llobregat

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de la Ricarda-Ca l'Arana
Reserva Natural Parcial de Remolar-Filipines
Zona perifèrica de protecció de la Reserva natural parcial de la Ricarda-Ca l'Arana
Zona perifèrica de protecció de la Reserva natural parcial de Remolar-Filipines

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1150* Llacunes costaneres segura
37,99 ha
4,11
2,38
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
1,22 km
0,14
1320 Espartinars segura
13,4 ha
1,45
17,13
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
57,39 ha
6,22
9,35
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) segura
15,42 ha
1,67
1,5
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
2,82 ha
0,31
0,04
2110 Dunes movents embrionàries segura
3,46 ha
0,37
5,06
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) segura
5,82 ha
0,63
11,55
2190 Depressions humides interdunars segura
0,04 ha
0
0,39
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae segura
5,52 ha
0,6
3,4
2240 Dunes amb prats d'anuals dels Thero-Brachypodietalia segura
0 ha
0
2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre segura
77,53 ha
8,4
5,28
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. pendent confirmació
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
1,49 ha
0,16
1,52
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
7,52 ha
0,81
1,73
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
3,31 ha
0,36
0,96
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
3,51 ha
0,38
1,01
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
2,07 ha
0,22
0,43

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1151 Aphanius iberus
194,8 ha
6,33
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1304 Rhinolophus ferrumequinum
901,62 ha
0,03
1307 Myotis blythii
11,48 ha
0
1324 Myotis myotis
906,22 ha
0,08
1581 Kosteletzkya pentacarpa
47,71 ha
21,28

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1224 Caretta caretta
2 nº UTM10
6,9
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7210*
  2190
  1320
  1150*
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Aphanius iberus
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 7210*
  1320
  - Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de l’hàbitat. 7210*
Delimitació
  - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals 2240
  2210
  2190
  2120
  2110
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Aphanius iberus
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Aphanius iberus
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 2240
  2210
  2120
  1320
  1150*
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Aphanius iberus
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment d'un règim d'aportació d'aigua dolça per mantenir els gradients de salinitat dins d'un rang natural de variació. 1150*
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 2190
  1410
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Aphanius iberus
  7210*
  1410
  1320
  1150*
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 2240
  2210
  2190
  2110
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics. 2210
  2120
  2110
  - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures. 2240
  2210
  2110
  - Minimització del risc d'erosió. 2210
  2120
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. 1410
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 7210*
  1410
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada. 2190
  2120
  2110
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 2240
  2240
  1410
  1320
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 2190
  2120
  2110