ES5110001-Massís del Montseny

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 29033,6 ha
Superfície LIC:
29.033,60 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
29.033,60 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Montseny forma part de les serres litorals catalanes i manté afinitats amb la terminació del Sistema Transversal. Conjunt orogràfic bàsicament silícic, que aconsegueix altituds considerables de fins a 1.700 m, amb una forta heterogeneïtat del relleu amb predomini de les vessants abruptes i les fortes pendents. La important amplitud altitudinal del massís, la heterogeneïtat del relleu, els fortes gradients climàtics, la diversitat litològica, etc. són els responsables de l'extraordinària varietat paisatgística. Les terres baixes són cobertes per alzinars i suredes mediterranis, mentre que en les zones més muntanyes predominen els boscos de caducifolis (rouredes, fagedes, freixenedes, avellanedas ...) i en els nivells cacuminales l'avet i el matoll de ginebró. La fauna està representada tant per elements corològics mediterranis (eriçó moro), especialment en les parts baixes, com pel centreeuropeu (tritó pirinenc), localitzat particularment en els boscos de caducifolis. Constitueix una unitat orogràfica singular de transició entre la diversitat de paisatges típcamente mediterranis i la penetració d'ambients eurosiberians en la regió mediterrània catalana. El seu especial relleu permet la presència de comunitats vegetals i animals pròpiament boreo-alpines. Aquesta caracterísitca d'àrea de transició geogràfica li dóna un elevat interès biogeogràfic a aquest espai amb diverses espècies situades en el seu límit de distribució. Aproximadament 100 associacions vegetals en una unitat orogràfica singular

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080142
Aiguafreda
540.71 ha
080266
el Brull
3455.16 ha
080399
Campins
208.33 ha
080425
Cànoves i Samalús
1801.01 ha
080811
Fogars de Montclús
3528.4 ha
080885
la Garriga
335.15 ha
080977
Gualba
729.47 ha
081347
Montmany - Figaró
575.08 ha
081379
Montseny
2676.62 ha
082074
Sant Esteve de Palautordera
314.37 ha
082346
Sant Pere de Vilamajor
1627.1 ha
082690
Seva
612.19 ha
082763
Tagamanent
3877.24 ha
170097
Arbúcies
4113.52 ha
170274
Breda
7.67 ha
170638
Espinelves
0.01 ha
170834
Hostalric
10.88 ha
171463
Riells i Viabrea
1405.77 ha
171595
Sant Feliu de Buixalleu
434.01 ha
171642
Sant Hilari Sacalm
0 ha
172207
Viladrau
2780.87 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ARB
Riera d'Arbúcies
MSY
Massís del Montseny

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural Massís del Montseny
Reserva Natural Parcial de Riera d'Arbúcies-Hostalric

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
0 ha
0
0
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis puntual
1 localitats
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0,56 ha
0
0,24
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
402,06 ha
1,38
75,66
4060 Matollars alpins i boreals segura
87,47 ha
0,3
63,22
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
7,63 ha
0,03
0,08
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
32,12 ha
0,11
23,36
5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles segura
190,79 ha
0,66
76,25
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
6,38 ha
0,02
0,04
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
3,38 ha
0,01
0,08
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
210,32 ha
0,72
87,17
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
2,24 ha
0,01
0,13
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
14,84 ha
0,05
0,08
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
71,73 ha
0,25
10,28
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9120 Fagedes acidòfiles segura
2387,54 ha
8,22
63,33
9130 Fagedes neutròfiles segura
396,67 ha
1,37
6,42
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
59,95 ha
0,21
0,55
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
551,39 ha
1,9
15,97
9260 Castanyedes segura
1694,9 ha
5,84
11,28
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
55,4 ha
0,19
0,83
9330 Suredes segura
1123,53 ha
3,87
1,57
9340 Alzinars i carrascars segura
14140,83 ha
48,71
6,51
9540 Pinedes mediterrànies segura
1863,03 ha
6,42
0,68
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
2 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
5 nº UTM10
10,42
1075 Graellsia isabelae
6265,24 ha
2,1
1078 Callimorpha quadripunctaria
6 nº UTM10
15
1083 Lucanus cervus
8 nº UTM10
12,9
1087 Rosalia alpina
4 localitats
44,44
1088 Cerambyx cerdo
5 nº UTM10
11,36
1092 Austropotamobius pallipes
42,7 km
4,32
1138 Barbus meridionalis
53,75 km
7,8
1302 Rhinolophus mehelyi
1 colònies rellevants
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
2,09
1303 Rhinolophus hipposideros
28705,75 ha
2,09
1304 Rhinolophus ferrumequinum
29033,6 ha
1,08
1310 Miniopterus schreibersii
5 nº UTM10
6,17
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies rellevants
6,17
1355 Lutra lutra
37,25 km
1,08
1386 Buxbaumia viridis
11 ha
100

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1084 Osmoderma eremita
1 nº UTM10
100
1305 Rhinolophus euryale
26264,94 ha
2,59
1307 Myotis blythii
27750,67 ha
4,64
1321 Myotis emarginatus
28003,31 ha
2,49
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
1324 Myotis myotis
28728,35 ha
2,4
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  3170*
  6430
  6430
  - Control de les pràctiques de millora de pastura (cremes controlades) que poden comportar una simplificació de l'ecosistema o la desaparició de l'hàbitat. 4060
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  6430
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 4060
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  91E0*
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9260
  9130
  9120
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3170*
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts Lucanus cervus
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Osmoderma eremita
  Rosalia alpina
  - Foment de la presència de fusta morta vella (20-30 anys) a terra en zones arreserades i humides de forma continua Buxbaumia viridis
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 8220
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 4060
  4030
  6430
Gestió de formacions vegetals
  - Preservació d'illes arbrades amb peus grans en ambients urbans Osmoderma eremita
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5130
  5120
  4030
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 3170*
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  91E0*
  6430
  - Manteniment de les condicions hídriques i d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui present Buxbaumia viridis
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3170*
  - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants. 8110
  - Utilització de cremes controlades en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat, especialment on hi hagi un abandonament de la ramaderia extensiva. 5120
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc Osmoderma eremita
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis emarginatus
  Myotis myotis
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Preservació de la geomorfologia de l'hàbitat per tal que permeti la inundació temporal del mateix. 3170*
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6430
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8220
  8110
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Rhinolophus mehelyi
  Miniopterus schreibersii
  Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
  Myotis emarginatus
  Myotis myotis
  Myotis blythii
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l'ús de plaguicides, en especial l'aplicació de tractaments per al control de plages per a pins (principalment processionària), en zones importants de l'espècie potenciant els tractaments dels pins amb Bacillus thuringiensis a la tardor Graellsia isabelae
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  91E0*
  9260
  9130
  9120
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Cerambyx cerdo
  Lucanus cervus
  Myotis emarginatus
  Myotis myotis
  9340
  9120
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació de criteris de conservació de l'hàbitat (p.ex. accions de control biològic) en les accions per la prevenció de les malalties del castanyes (xancre i tinta) o plagues (vespeta del castanyer) 9260
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9120
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  9130
  9120
  - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis Osmoderma eremita
  Rosalia alpina
  Lucanus cervus
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  9260
  9130
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Incentivar la pastura en àrees massa homogènies. 5120
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat Euphydryas aurinia
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 8110
  4060
  4030
  3170*
  6430
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5130
  6430
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Cerambyx cerdo
  Euphydryas aurinia
  Graellsia isabelae
  Lucanus cervus