ES5110004-Serra de Catllaràs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 6130,44 ha
Superfície LIC:
6.130,44 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
5.779,92 ha
Superfície en la regió:
6.130,44 ha
           


Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080575
Castell de l'Areny
1193.76 ha
080996
Guardiola de Berguedà
166.03 ha
081424
la Nou de Berguedà
965.6 ha
081666
la Pobla de Lillet
2584.51 ha
082166
Sant Jaume de Frontanyà
113.29 ha
082994
Vilada
275.12 ha
089030
Sant Julià de Cerdanyola
588.04 ha
170963
les Llosses
244.11 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CTS
Serra del Catllaràs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
2,07 ha
0,03
0,31
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
0,07 ha
0
0,03
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
13,22 ha
0,22
2,63
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
7230 Molleres alcalines segura
2,57 ha
0,04
100
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
2,36 ha
0,04
0,79
9130 Fagedes neutròfiles segura
4,34 ha
0,07
1,56
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
13,41 ha
0,22
3,89
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
6,21 ha
0,1
0,18
9340 Alzinars i carrascars segura
0 ha
0
0,02

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
4644,8 ha
1,56
1304 Rhinolophus ferrumequinum
5779,92 ha
0,21
1308 Barbastella barbastellus
5779,92 ha
1,39
1902 Cypripedium calceolus
89,25 ha
61,44

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
5779,92 ha
0,42
1305 Rhinolophus euryale
3721,58 ha
0,37
1307 Myotis blythii
1216,98 ha
0,2
1321 Myotis emarginatus
2924,85 ha
0,26
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7230
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9150
Vigilància
  - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris Cypripedium calceolus
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 7230
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets envaïts per espècies colonitzadores. 7230
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 7230
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 7230
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9150
  - Incorporació dels requeriments de l'espècie (manteniment de cobertura arbòria en condicions de mitja ombra) en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present Cypripedium calceolus
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9150
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 7230
  6210
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6210
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210