ES5110007-Riu i Estanys de Tordera

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 338,51 ha
Superfície LIC:
338,51 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
338,51 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai constituït per la ribera del tram baix del riu Tordera i per petites llacunes conegudes com l’Estany de can Torrent, la Júlia, l'Estany de cal Raba, a més a més de la roureda de can Verdalet i els prats d'en Gai. El paisatge d'aquests estanys es caracteritza pel predomini de la vegetació pantanosa i de ribera amb matoll, herbassars, canyissars, etc ..Representa el testimoni relictual d'antigues zones humides amb una notable diversitat d'amfibis i rèptils propis d'aquests espais. A la desembocadura, el riu Tordera presenta una llacuna aïllada del mar per una barra de sorra i còdols i constitueix un espai d'elevat interès, especialment pels ocells migratoris que utilitzen la zona com a punt de repòs i refugi en èpoques migratòries. La vegetació de ribera la constitueixen primordialment bosquetons d’oms, àlbers i freixes. Tot i això, la ruderalització de la zona facilita l’expansió de la canya (Arundo donax), en detriment del canyissar, de les jonqueres o del tamarigar. Actualment, a la llera s’hi fan gespes vivaces decumbents.També hi ha plantacions de plàtans i abundants robínies (Robinia pseudoacacia).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080826
Fogars de Tordera
56.71 ha
081108
Malgrat de Mar
10.43 ha
081555
Palafolls
5.61 ha
082845
Tordera
229.85 ha
170237
Blanes
26.01 ha
170834
Hostalric
5.52 ha
171019
Massanes
3.51 ha
171030
Maçanet de la Selva
0.87 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
TDS
Estanys de Tordera
TRD
Roureda de Tordera

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
13,9 ha
4,11
5,95
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
0 ha
0
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
1,41 ha
0,42
0,03
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
8,02 ha
2,37
0,51
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
3,75 ha
1,11
0,11
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
18,21 ha
5,38
0,27
9330 Suredes segura
5 ha
1,48
0,01
9340 Alzinars i carrascars segura
0,73 ha
0,22
0
9540 Pinedes mediterrànies segura
11,17 ha
3,3
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
3 nº UTM10
11,11
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1138 Barbus meridionalis
0,51 km
0,07
1220 Emys orbicularis
3 nº UTM10
16,67
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03
1303 Rhinolophus hipposideros
270,84 ha
0,02
1304 Rhinolophus ferrumequinum
338,51 ha
0,01
1305 Rhinolophus euryale
338,51 ha
0,03
1307 Myotis blythii
295,58 ha
0,05
1324 Myotis myotis
338,51 ha
0,03
1355 Lutra lutra
12,73 km
0,37

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1321 Myotis emarginatus
25,11 ha
0
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 92A0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92A0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  92A0
  3290
  3270
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3290
  3270
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Emys orbicularis
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 92A0
  3290
  3270
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Emys orbicularis
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Emys orbicularis
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
  3290
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Emys orbicularis
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Emys orbicularis
  92A0
  3290
  3270
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra