ES5110008-Gallifa-Cingles de Bertí

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 7210,61 ha
Superfície LIC:
7.210,61 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
7.210,61 ha
Superfície en la regió:
7.210,61 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Gallifa és un petit sistema atrinxerat al voltant d'un turó que no sobrepassa els 900 m d'altitud. Estan especialment ben representades les biocenosis rupícoles pròpies de les roques calcàries de la terra baixa catalana, com també les pinedes calcícoles que ocupen pràcticament la totalitat de l'espai on no hi ha els cingles. Els Cingles de Bertí són relleus formats per materials calcaris paleògens que es separen estructuralment de les muntanyes veïnes del Montseny per un congost estret i profund. L'espai es caracteritza pel predomini de la vegetació calcícola típicament mediterrània i, més rarament, submediterrània (pinedes de pi blanc, pi pinyer i pinassa). Unitat de relleu i paisatge extremadament singular, amb abundància de cingles i parets rocoses calcàries. Importància per a la nidificació de fauna ornitològica. Aquest espais alberga part de la població de Hieraaetus fasciatus de Catalunya a més d'altres espècies pròpies dels poblaments faunístics mediterranis

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080057
l'Ametlla del Vallès
0.89 ha
080235
Bigues i Riells
980.46 ha
080641
Castellterçol
304.14 ha
080879
Gallifa
844.35 ha
080885
la Garriga
225.03 ha
080958
Granera
451.01 ha
081347
Montmany - Figaró
608.36 ha
082107
Sant Feliu de Codines
401.13 ha
082233
Sant Llorenç Savall
860.18 ha
082248
Sant Martí de Centelles
770 ha
082397
Sant Quirze Safaja
1764.98 ha
082763
Tagamanent
0.09 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BIC
Cingles de Bertí
GAF
Gallifa

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
1,95 ha
0,03
2,59
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) pendent confirmació
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
83,97 ha
1,16
0,47
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,45 ha
0,01
0,13
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0,73 ha
0,01
3,49
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
170,39 ha
2,36
0,93
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
2,73 ha
0,04
1,72
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
0 ha
0
0
9260 Castanyedes segura
3,81 ha
0,05
0,03
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
12,76 ha
0,18
0,19
9340 Alzinars i carrascars segura
1141,28 ha
15,83
0,53
9540 Pinedes mediterrànies segura
1126,7 ha
15,63
0,41

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1075 Graellsia isabelae
2495,61 ha
0,84
1078 Callimorpha quadripunctaria
3 nº UTM10
7,5
1083 Lucanus cervus
5 nº UTM10
8,06
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1138 Barbus meridionalis
7,22 km
1,05
1303 Rhinolophus hipposideros
6408,71 ha
0,47
1304 Rhinolophus ferrumequinum
7210,62 ha
0,27
1305 Rhinolophus euryale
2754,21 ha
0,27
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1355 Lutra lutra
10,58 km
0,31

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
1 nº UTM10
4,35
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03
1307 Myotis blythii
179,9 ha
0,03
1321 Myotis emarginatus
6565,74 ha
0,58
1324 Myotis myotis
7210,62 ha
0,6
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6430
  6430
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6430
  3280
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 3280
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3280
  3280
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 6430
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 6430
  3280
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6430
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6430
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6430
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540