ES5110010-Sant Llorenç del Munt i l'Obac

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 16082,84 ha
Superfície LIC:
16.082,84 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
16.082,84 ha
Superfície en la regió:
16.082,84 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Important conjunt orogràfic del qual sobresurten diferents blocs o queixals que no sobrepassen els 1.000 m d'altitud. Format per potents masses de conglomerats, en gran part calcaris, amb cims escarpats i vessants tallats, amb cingles i agulles separades de la paret per l'erosió de grans diàclasis. A l'espai poden diferenciar-se clarament dos dominis de vegetació: el de l'alzina litoral, ocupat en bona part per pinedes calcícoles de pi blanc, i el de l'alzinar d'interior o montà amb algunes obagues cobertes per boscos de caducifolis. La gran diversitat de biòtops, associada al manteniment de recursos tròfics i la conservació de la qualitat del medi, fa que el massís sigui un excepcional refugi per a moltes espècies de la fauna mediterrània. Espai de relleu original, amb gran quantitat de parets rocoses que possibiliten la presència d'abundants comunitats de vegetació rupícola i de fauna cavernícola. Bon representant d' ecosistemes mediterranis amb una notable diversitat del paisatge vegetal. Constitueix una de les zones importants de cria a Catalunya de Hieraaetus fasciatus.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080517
Castellar del Vallès
1281.8 ha
080538
Castellbell i el Vilar
568.1 ha
080958
Granera
387.6 ha
081206
Matadepera
1455.22 ha
081287
Monistrol de Calders
325.69 ha
081398
Mura
4314.4 ha
081799
Rellinars
1416.79 ha
081825
el Pont de Vilomara i Rocafort
1139.44 ha
082233
Sant Llorenç Savall
1592.23 ha
082628
Sant Vicenç de Castellet
878.68 ha
082779
Talamanca
594.41 ha
082798
Terrassa
769.21 ha
082917
Vacarisses
1359.27 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SLO
Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural del Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
1,54 ha
0,01
0,66
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
8,73 ha
0,05
0,15
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
103,65 ha
0,64
0,58
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,66 ha
0
0,19
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) segura
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
1080,84 ha
6,72
5,92
8310 Coves no explotades pel turisme segura
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
6 ha
0,04
0,03
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
6 ha
0,04
0,03
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
21,21 ha
0,13
0,32
9340 Alzinars i carrascars segura
3546,47 ha
22,05
1,63
9380 Grevoledes segura
1 localitats
16,67
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
163,09 ha
1,01
0,32
9540 Pinedes mediterrànies segura
4140,31 ha
25,74
1,52

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
335,98 ha
0,11
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1083 Lucanus cervus
6 nº UTM10
9,68
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1092 Austropotamobius pallipes
5,12 km
0,52
1138 Barbus meridionalis
6,13 km
0,89
1221 Mauremys leprosa
4 nº UTM10
6,06
1303 Rhinolophus hipposideros
16082,84 ha
1,17
1304 Rhinolophus ferrumequinum
16082,84 ha
0,6
1305 Rhinolophus euryale
13219,36 ha
1,3
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies no rellevants
4,94
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1324 Myotis myotis
15804,68 ha
1,32

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1307 Myotis blythii
1875,53 ha
0,31
1321 Myotis emarginatus
15427,6 ha
1,37
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Delimitació
  - Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes. 9380
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 9380
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540