ES5110012-Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 7269,74 ha
Superfície LIC:
7.269,74 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
7.269,74 ha
Superfície en la regió:
7.269,74 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai constituït per dos entorns diferenciats. D'una banda, la serra de Montserrtat constitueix una unitat de relleu netament definida entre les terres planes de les depressions prelitoral i central. Massís constituït per roques d'origen sedimentari, principalment conglomerats, d'edat eocénica amb espectaculars i característics relleus - relleus montserratins - El paisatge predominant al massís és el de caràcter mediterrani, enriquit en algunes àrees per comunitats submediterrànies de significació especial. Les grans superfícies d'afloraments rocosos permeten el desenvolupament d'una vegetació rupícola rica i singular. En aquesta zona predomina la fauna mediterrània enriquida amb importants intromissions centreeuropees o d'altres més meridionals. Roques Blanques és un petit espai natural que constitueix una prolongació cap a ponent del massís de Montserrat. Està format per una vall estreta i tancada, envoltada per les muntanyes del Bruc i de la Fembra Morta, constituïda bàsicament per materials paleozoics. El paisatge de Roques Blanques està format per un mosaic complex d'unitats de vegetació, algunes d'elles d'especial interès pels seus valors naturals - alzinars, matollars silicícoles d'estepes i brucs, pinedes, salzedes, etc. Espai que constitueix una singularitat geològica que determina la presència de microclimes molt diversos i, conseqüentment, una gran diversitat vegetal. Important representant de la vegetació mediterrània amb una presència singular de vegetació rupícola.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080018
Abrera
133.81 ha
080253
el Bruc
1538.81 ha
080538
Castellbell i el Vilar
1.07 ha
080543
Castellbisbal
43.18 ha
080692
Collbató
1081.87 ha
080765
Esparreguera
951.22 ha
081141
Martorell
20.61 ha
081271
Monistrol de Montserrat
570.84 ha
081477
Olesa de Montserrat
566.66 ha
081614
Piera
0.18 ha
081629
els Hostalets de Pierola
185.67 ha
082423
Marganell
818.03 ha
082917
Vacarisses
982.63 ha
083008
Viladecavalls
375.15 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MTS
Montserrat
RLL
Riu Llobregat
RQB
Roques Blanques
SCC
Serra de Collcardús

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
Reserva Natural Parcial de la Muntanya Montserrat
Zona perifèrica de protecció del Parc natural de la Muntanya de Montserrat

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
1,21 ha
0,02
0,52
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
7,18 ha
0,1
9,52
5230* Màquies amb llor (Laurus nobilis) segura
1 localitats
100
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
82,74 ha
1,14
0,46
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
597,53 ha
8,22
3,27
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
7,4 ha
0,1
1,06
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
5,2 ha
0,07
0,02
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
86,49 ha
1,19
1,29
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
0 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
1138,87 ha
15,67
0,52
9380 Grevoledes segura
5 localitats
83,33
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
4,51 ha
0,06
0,01
9540 Pinedes mediterrànies segura
1077,19 ha
14,82
0,39
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
1,62 ha
0,02
10,89

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
3,03
1303 Rhinolophus hipposideros
6305,4 ha
0,46
1304 Rhinolophus ferrumequinum
7269,74 ha
0,27
1305 Rhinolophus euryale
4729,14 ha
0,47
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1355 Lutra lutra
19,46 km
0,56

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
3 nº UTM10
6,25
1307 Myotis blythii
369,79 ha
0,06
1321 Myotis emarginatus
7098,75 ha
0,63
1324 Myotis myotis
6839,58 ha
0,57
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 3280
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  3280
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3280
  3280
Delimitació
  - Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes. 5230*
  9380
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 3280
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 5230*
  9380
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. 5230*
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9580*
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9580*
  9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9580*
  9540
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 5230*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5230*
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*
  5230*