ES5110016-Riera de Sorreigs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 286,65 ha
Superfície LIC:
286,65 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
286,65 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
L'espai comprèn bàsicament un sector de la vall de la riera de Sorreigs. Aquest riu ha format una vall bastant estreta en determinats trams, amb la presència de cingleres i barrancs originats per altres petits torrents. El resultat és una zona de remarcable interès paisatgístic -salts d'aigua, gorgs...- especialment destacable dins el marc d'Osona i les comarques veïnes. D'altra banda, aquest relleu ha format un entorn molt interessant des del punt de vista ecològic. La comunitat forestal dominant és la pineda secundària de pi roig (Pinus sylvestris) amb zones en què s'hi barreja el roure martinenc (Quercus humilis), on es forma un bosc mixt. Seguint la riera de Sorreigs i els diferents torrents es troba una vegetació de ribera que conté vernedes i salzedes. S'han de considerar, també, les comunitats herbàcies, d'higròfits i d'algues. Cal destacar també la presència de garrigues ben constituïdes als vessants assolellats. L'espai Riera de Sorreigs presenta, pel que fa als vertebrats, una varietat considerable. De tots els vertebrats cal destacar la gran diversitat de carnívors i micromamífers, com també de rapinyaires. Quant als invertebrats, cal fer esment del gran nombre de papallones i libèl·lules d'elevat interès, a més d'una notable població de cranc de riu ibèric.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
081995
Sant Bartomeu del Grau
35.1 ha
082439
Santa Cecília de Voltregà
61.65 ha
082711
Sobremunt
189.9 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SRG
Riera de Sorreigs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
27,44 ha
9,57
0,27
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
2,07 ha
0,72
0,02
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
3,16 ha
1,1
0,02
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
0,34 ha
0,12
0,21
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
3,89 ha
1,36
0,11
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
9,63 ha
3,36
0,14
9340 Alzinars i carrascars segura
1,2 ha
0,42
0
9540 Pinedes mediterrànies segura
0,07 ha
0,02
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1355 Lutra lutra
5,55 km
0,16

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
286,15 ha
0,1
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
247,18 ha
0,02
1304 Rhinolophus ferrumequinum
286,65 ha
0,01
1308 Barbastella barbastellus
265,85 ha
0,06
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5110
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5110