ES5110018-Valls de l'Anoia

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 4101,04 ha
Superfície LIC:
4.101,04 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
4.101,04 ha
Superfície en la regió:
4.101,04 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
L'espai comprèn bona part de les valls de capçalera del riu Anoia, des de Capellades i els Hostalets de Pierola fins a Vilafranca. Està constituït per tot un seguit de petites valls, encaixades per turons i altres elevacions orogràfiques, formades tan per elements calcaris com silicics. Es tracta d'un espai important per la nidificació i campeig de l'àguila cuabarrada. A més constitueix una bona mostra de les comunitats vegetals mediterrànies, amb barreja d'àrees boscoses de pi blanc amb roures, matollars, alberedes i salzedes i zones de cultiu.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080288
Cabrera d'Igualada
1305.98 ha
080446
Capellades
91.53 ha
081228
Mediona
0 ha
081614
Piera
2214.08 ha
081653
la Pobla de Claramunt
29.45 ha
082401
Sant Sadurní d'Anoia
0.54 ha
082861
la Torre de Claramunt
27.17 ha
082877
Torrelavit
1.52 ha
082922
Vallbona d'Anoia
430.78 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
VAN
Valls de l'Anoia

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
8,16 ha
0,2
3,49
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0,44 ha
0,01
0,58
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,52 ha
0,01
0,15
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) segura
0 ha
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
29,39 ha
0,72
0,44
9340 Alzinars i carrascars segura
286,74 ha
6,99
0,13
9540 Pinedes mediterrànies segura
1310,58 ha
31,96
0,48

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
3,03
1304 Rhinolophus ferrumequinum
4101,04 ha
0,15
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1324 Myotis myotis
4101,04 ha
0,34

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
1947,91 ha
0,14
1321 Myotis emarginatus
4101,04 ha
0,36
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 3270
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3270
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3270
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 3270
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540