ES5110019-Carbassí

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 242,79 ha
Superfície LIC:
242,79 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
242,79 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
L’espai de Carbasí reuneix un conjunt d’obagues del sector de la Panadella, entre l'Anoia i la Segarra, riques en vegetals submediterranis. Geomorfològicament l'espai de Carbassí presenta un relleu ondulat i assentat en bona part sobre margues calcícoles. Aquest espai presenta el seu major interès en reunir en una superfície reduïda un nucli de vegetació forestal primitiva característica de l'altiplà segàrric dedicat actualment i majoritàriament a cultius de secà. Carbasí reuneix un conjunt de obagues molt riques en vegetació submediterrània i representa un bon exemple del límit meridional d'aquesta.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080082
Argençola
174.91 ha
081332
Montmaneu
67.88 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CRB
Carbasí

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
3,98 ha
1,64
0,02
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
2,76 ha
1,14
0,04
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
83,12 ha
34,24
0,16
9540 Pinedes mediterrànies segura
69,92 ha
28,8
0,03

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
242,79 ha
0,01
1324 Myotis myotis
12,33 ha
0
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540