ES5110020-Costes del Garraf

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 26473,78 ha
Superfície LIC:
26.473,78 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
26.473,78 ha
Superfície en la regió:
26.473,78 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai marí situat davant de la comarca del Garraf. La seva importància es deu a la presència d'importants comunitats de Posidonia oceanica, així com de recursos ictiològics, base de l'alimentació de nombroses espècies d'aus. Es tracta d'una àrea d'especial rellevància per a l'alimentació de la comunitat ornitològica del delta del Llobregat (ES0000146). La retícula formada amb els rizomes i les fulles de la posidònia ofereix nombrosos amagatalls i sol cobrir-se de sediments, les fulles es recobreixen d'organismes epífits: petites algues que accedeixen d'aquesta manera a la llum i de petits invertebrats que filtren les partícules en suspensió. La posidònia també atreu a nombrosos peixos (carnívors i omnívors) que s'alimenten de crustacis, eriçons, mol · luscs, cucs ... Aquesta planta representa un gran rebost i per a algunes espècies refugi ja que els seus rizomes i les seves fulles entrellaçades aporten gran quantitat d'amagatalls.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
082704
Sitges
38.81 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CGA
Costes del Garraf

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1224 Caretta caretta
4 nº UTM10
13,79
1349 Tursiops truncatus
4 nº UTM10
16

Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1170
  1120*
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1170
  1120*
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1170
  1120*
  - Regulació de qualsevol activitat relativa a l'exploració, modificació o explotació del sòl o del subsòl marí que impedeixi les que puguin suposar danys irreparables pels individus de l'espècie i/o els ecosistemes que els acullen. Tursiops truncatus
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1170
  1120*
  - Regulació del tràfic marítim i de la velocitat de navegació a les àrees crítiques de l'espècie Tursiops truncatus
Control d'espècies exòtiques
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1170
  1120*
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació de l'aprofitament pesquer per tal de mantenir densitats òptimes de preses pels dofins Tursiops truncatus
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1170
  1120*
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
  Tursiops truncatus
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*