ES5110022-Capçaleres del Foix

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 2176,68 ha
Superfície LIC:
2.176,68 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.176,68 ha
Superfície en la regió:
2.176,68 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai que comprèn les serres altes situades al NW de la comarca de l'Alt Penedès, entre Potons i Sant Joan de Mediona. De relleu trencat, s'enfila dels 400 m fins al Pic del Castellot a 793 m d'altitud. Es tracta d’un espai que queda delimitat per la conca natural del riu Foix en la seva part més alta. És formada per diverses rieres engorjades emmarcades en un paisatge escarpat que accentua el seu elevat valor natural. La capçalera del riu Foix ve determinada per un paisatge tancat i de difícil accés, dominat per una geologia marcadament calcària, que en determina el seu règim i alimentació hídrica, condicionada als fenomens càrstics. És un espai de naturalesa marcadament mediterrània, que presenta com un dels seus principals exponents l’àguila cuabarrada, que hi nidifica.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080850
Font-rubí
411.06 ha
081043
la Llacuna
115.85 ha
081228
Mediona
487.68 ha
081688
Pontons
217.45 ha
082883
Torrelles de Foix
944.64 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CAF
Capçaleres del Foix

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
2,79 ha
0,13
0,04
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
0 ha
0
0
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
10,94 ha
0,5
0,18
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,05 ha
0
0,01
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0,05 ha
0
0,24
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
1,99 ha
0,09
0,01
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
5,53 ha
0,25
0,02
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
6,63 ha
0,3
0,1
9340 Alzinars i carrascars segura
151,47 ha
6,96
0,07
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
40,22 ha
1,85
0,08
9540 Pinedes mediterrànies segura
838,64 ha
38,53
0,31

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
12,31 km
1,24
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2176,68 ha
0,08
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1321 Myotis emarginatus
2176,68 ha
0,19

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
2176,68 ha
0,16
1305 Rhinolophus euryale
1788,96 ha
0,18
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
1324 Myotis myotis
2174,14 ha
0,18
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540