ES5110023-Riera de Clariana

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 463,27 ha
Superfície LIC:
463,27 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
463,27 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La riera de Clariana és un afluent del riu Anoia situat prop de Jorba a tocar d'Igualada. Presenta la peculiaritat d'assentar-se sobre un material sedimentari de l'oligocè amb litologia de roques calcàries, lutites, gresos i guixos, accentuant la litologia superficial d'aquests últims en la conca i al llit del riu. Són guixos formats per precipitació i sedimentació de les sals marines al oligocè en evaporar les últimes llacunes d'aigües de mar que cobrien aquesta zona i que suggereixen elevades concentracions de sulfat de calci i carbonats en els sediments del riu. La seva importància es troba en la flora característica de guixos amb abundants endemismes. També s’hi troben formacions de pineda de pi blanc (Pinus halapensis), màquies de garric (Quercus coccifera), brolles de romaní (Rosmarinus officinallis) i pastures gipsícoles. Entre la fauna cal destacar la presència del cranc de riu (Austorpotamobius pallipes).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080082
Argençola
77.54 ha
081038
Jorba
385.73 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
84,84 ha
18,31
1,18
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
1,12 ha
0,24
0,01
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
5,81 ha
1,25
0,03
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
3,33 ha
0,72
0,05
9340 Alzinars i carrascars segura
0,29 ha
0,06
0
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
9,98 ha
2,15
0,02
9540 Pinedes mediterrànies segura
83,78 ha
18,08
0,03

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
5,4 km
0,55

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1303 Rhinolophus hipposideros
69,74 ha
0,01
1304 Rhinolophus ferrumequinum
463,27 ha
0,02
1324 Myotis myotis
450,92 ha
0,04
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 1520*
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible les explotacions de guixos en àrees amb presència de l'hàbitat. Només es pot admetre en cas que l'explotació sigui subterrània i es demostri la no afectació a l'hàbitat. 1520*
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible les rompudes en àrees amb presència important de l'hàbitat. 1520*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants. 1520*
Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 1520*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 1520*
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540