ES5110024-Serra de Collserola

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 8295,09 ha
Superfície LIC:
8.295,09 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
8.295,95 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font:
Descripció
Es tracta d'un parc natural periurbà enclavat en plena àrea metropolitana de Barcelona. Posseeix una estratègica situació en una zona densament poblada amb un elevat valor paisatgístic i ecològic preservat durant anys. Presenta un relleu ondulat i asimètric constituït per un conjunt de petites muntanyes pertanyents a la Serralada Litoral, paral•lela a la costa mediterrània amb direcció NE a SW. Formada per pissarres i esquists paleozoics que recobreixen un nucli basal de granit. Se’n destaca la presència d'hàbitats mediterranis ben desenvolupats com alzinars, pinedes de pi blanc, alzinars amb roure, prats sabanoides i hàbitats de ribera que allotgen nombroses espècies de fauna incloses en la directiva hàbitats. A més destaca el seu important paper com a connector biològic de la serralada litoral, a la migració d'aus.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080193
Barcelona
1633.76 ha
080771
Esplugues de Llobregat
62.91 ha
081234
Molins de Rei
949.67 ha
081252
Montcada i Reixac
212.64 ha
081580
el Papiol
457.36 ha
082055
Sant Cugat del Vallès
1869.24 ha
082114
Sant Feliu de Llobregat
557.02 ha
082212
Sant Just Desvern
387.24 ha
082665
Cerdanyola del Vallès
1385.99 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CLR
Serra de Collserola

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
5230* Màquies amb llor (Laurus nobilis) segura
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
104,11 ha
1,25
0,58
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1 localitats
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
8310 Coves no explotades pel turisme segura
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
2,01 ha
0,02
0,03
9330 Suredes segura
9340 Alzinars i carrascars segura
1868,53 ha
22,52
0,86
9540 Pinedes mediterrànies segura
3556,56 ha
42,87
1,3

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
3 nº UTM10
6,25
1083 Lucanus cervus
3 nº UTM10
4,84
1088 Cerambyx cerdo
3 nº UTM10
6,82
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
6832,39 ha
0,5
1304 Rhinolophus ferrumequinum
8295,95 ha
0,31
1305 Rhinolophus euryale
5559,09 ha
0,55
1307 Myotis blythii
3877,47 ha
0,65
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1324 Myotis myotis
8256,87 ha
0,69

Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6220*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Cerambyx cerdo
  9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat Euphydryas aurinia
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6220*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Cerambyx cerdo
  Euphydryas aurinia