ES5110025-Riu Congost

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 358,45 ha
Superfície LIC:
358,45 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
358,45 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El riu Congost és un espai fluvial molt interessant dins un territori altament antropitzat, que serveix a més de corredor biològic entre el massís del Montseny, la serra prelitoral septentrional i la costa, en connectar el seu curs aquests espais i discórrer per la plana. Malgrat el seu grau d'artificialització, fins i tot es poden trobar comunitats vegetals ripàries característiques dels rius mediterranis. A més, algun dels elements artificials introduïts ha suposat la formació de sistemes lacustres artificials de gran valor ecològic, paisatgístic i pedagògic que donen empara a nombroses espècies d’aus i han aconseguit un elevat grau d’integració amb l’entorn físic i natural. La vegetació està composada per un mosaic de formacions típiques de ribera dominades per canyissars (Phragmition) i llistonars (Brachypodion) barrejades amb zones més degradades a base d’espècies nitròfiles (Arction) i exòtiques, bé de canya americana (Arundini-Convolvuletum), bé procedents de plantacions urbanes (plàtans, pollancredes o coníferes de jardins). Encara que el bosc de ribera primitiu és pràcticament inexistent, l’experiència ens indica una ràpida recuperació donada l’adaptació d’aquests als canvis periòdics per avingudes i a la presència de bons exemples de vernedes (Alno-Padion) conservats escassos quilòmetres riu amunt dins les àrees del Montseny i dels Cingles de Bertí. Existeix a més una pineda de pinyoner (Pinus pinea) abundant barrejada amb alzina (Quercus ilex), amb escàs o nul estrat arbustiu però herbàcia de Brachypodium, Asparagus i formacions lianoides a base d’arítjol (Smilax aspera), vitalba (Clematis vitalba) i roser silvestre (Rosa sp.). Són de destacar també les formacions de mur sec (Pruno-Rubion) existents en els marges dels conreus. Cal destacar l’abundància de fauna amb espècies molt singulars, destacant els amfibis amb elements com la reineta (Hyla meridionalis), gripau corredor (Bufo calamita), gripau d’esperons (Pelobates cultripes), i tòtil (Alytes obstetricans). Entre els rèptils no és rar trobar la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), però també abunden dues espècies de sargantanes, la sargantana roquera (Podarcis muralis), i la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica). Per la seva part, també hi són presents el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la serp d'aigua (Natrix maura), serp blanca (Elaphe scalaris), etc. Entre els mamífers destaquen les comunitats de quiròpters, amb espècies com la rata pinyada pipistrel•la (Pipistrellus pipistrellus), el ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhli), i el ratpenat dels graners (Eptesicus serotinus). S'ha constatat la presència d’eriçó clar (Atelerix algirus). Entre l’avifauna interessant l’espai és una zona de caça d’àguila marcenca (Circaetus gallicus), però també és zona d’hivernada de les següents espècies: el blauet (Alcedo atthis), la cotoliu (Lullula arborea) i s’hi presenta també la tallareta cuallarga (Sylvia undata).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080410
Canovelles
14.38 ha
080863
les Franqueses del Vallès
132.07 ha
080885
la Garriga
24.25 ha
080961
Granollers
64.25 ha
081056
la Llagosta
0 ha
081154
Martorelles
0.82 ha
081249
Mollet del Vallès
40.27 ha
081350
Montmeló
32.46 ha
081363
Montornès del Vallès
20.72 ha
081810
la Roca del Vallès
14.29 ha
089024
Vilanova del Vallès
14.93 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
3,27 ha
0,91
4,34
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
1,61 ha
0,45
7,7
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
0,06 ha
0,02
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
6,94 ha
1,94
0,1
9340 Alzinars i carrascars segura
39,61 ha
11,05
0,02

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
0,03 ha
0
1304 Rhinolophus ferrumequinum
358,45 ha
0,01
1305 Rhinolophus euryale
11,84 ha
0
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1355 Lutra lutra
22,23 km
0,65

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1083 Lucanus cervus
4 nº UTM10
6,45
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1307 Myotis blythii
0,55 ha
0
1324 Myotis myotis
246,49 ha
0,02
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6430
  6430
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6430
  3280
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  3280
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3280
  3280
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 6430
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 6430
  3280
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6430
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6430
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6430