ES5120005-Riu Llobregat d'Empordà

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 306,22 ha
Superfície LIC:
306,22 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
306,22 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El riu Llobregat d’Empordà és un afluent de la Muga pel costat esquerra. Neix al pic del Llobregat, passa per la Jonquera i rep les aigües del vessant sud de la serra de l'Albera. És un espai eminentment fluvial amb presència de fauna d’especial interès. L'espai s'allarga des de l'Agullana a Peralada. Té una gran importància com a connector biològic entre les zones de muntanya de l'Albera i de la plana litoral empordanesa, a més de ser una zona clau en la ruta migratòria d'ocells. Es desenvolupa una frondosa vegetació de ribera (vernedes) i boscos d'alzina surera. Destacar l’estany de can Gaspar, un petit estanyol d’aigües temporals.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170010
Agullana
39.19 ha
170307
Cabanes
7.3 ha
170427
Capmany
124.73 ha
170600
Darnius
5.86 ha
171002
Masarac
96.05 ha
171328
Peralada
26.11 ha
171352
Pont de Molins
0.81 ha
172348
Biure
6.17 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
1 localitats
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
1,17 ha
0,38
0,93
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
3,13 ha
1,02
1,34
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
1,17 ha
0,38
21,99
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
1 localitats
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
41 ha
13,39
1,19
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
15,65 ha
5,11
0,23
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
0 ha
0
0
9330 Suredes segura
98,96 ha
32,32
0,14

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1138 Barbus meridionalis
11,51 km
1,67
1217 Testudo hermanni
19,36 ha
0,08
1221 Mauremys leprosa
4 nº UTM10
6,06
1303 Rhinolophus hipposideros
152,49 ha
0,01
1304 Rhinolophus ferrumequinum
306,22 ha
0,01
1305 Rhinolophus euryale
265,98 ha
0,03
1307 Myotis blythii
212,95 ha
0,04
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1321 Myotis emarginatus
306,22 ha
0,03
1324 Myotis myotis
306,22 ha
0,03
1355 Lutra lutra
19,36 km
0,56

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  92A0
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo moulinsiana
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92A0
  91E0*
  3250
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Barbus meridionalis
  Lutra lutra
  92A0
  91E0*
  3290
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
  3290
  3250
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 92A0
  91E0*
  3290
  3250
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Vertigo moulinsiana
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
  3290
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Vertigo moulinsiana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Vertigo moulinsiana
  Barbus meridionalis
  92A0
  91E0*
  3290
  3250
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  91E0*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
  Vertigo moulinsiana
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni