ES5120007-Cap de Creus

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 10780,65 ha
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 3063,7 ha
Superfície LIC:
13.844,35 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
13.844,35 ha
Superfície en la regió:
13.844,35 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La península del Cap de Creus constitueix l'extrem més oriental dels grans sistemes orogràfics de la zona axial pirinenca. Forma un tram de costa rocosa, alta i abrupta, integrada per foscos esquists Cambro-ordovicians, retallada per penya-segats i nombrosos entrants i sortints drenats per una complexa xarxa hidrogràfica. El paisatge vegetal es caracteritza pel predomini dels elements mediterranis encara que també hi ha una penetració important d'orófits pirenaics, la vegetació forestal es refugia en la vessant nord de la serra de Roda, mentre a la resta de l'espai està ocupat per una gran extensió de poblacions arbustives i prats secs. En tractar-se d'un espai litoral amb sectors bastant inaccessibles presenta una bona representació dels sistemes litorals terrestres i marins. Els diferents biòtops estan poblats per representants de fauna molt variats, amb espècies de requeriments molt diversos.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170329
Cadaqués
1965.85 ha
170926
Llançà
491.26 ha
171208
Palau-saverdera
385.54 ha
171289
Pau
152.62 ha
171404
el Port de la Selva
3754.68 ha
171523
Roses
2853.55 ha
171886
la Selva de Mar
500.96 ha
172235
Vilajuïga
629.87 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CCR
Cap de Creus

Figures de protecció especial que inclou
Paratge Natural d'Interès Nacional de cap Gros-cap de Creus
Paratge Natural d'Interès Nacional de la Serra de Rodes
Paratge Natural d'Interès Nacional del cap de Norfeu
Parc Natural de Cap de Creus
Reserva natural integral del cap de Creus
Reserva natural integral del cap de Norfeu
Reserva Natural Parcial de cap Gros-cap de Creus
Reserva Natural Parcial del Cap de Norfeu

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
0,24 km
0,18
85,71
1150* Llacunes costaneres segura
0,04 km
0,03
0,06
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
191,65 km
22,41
1210 Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica segura
0 ha
0
0
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques segura
313,55 ha
2,26
48,07
1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins segura
1 localitats
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) segura
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
2 localitats
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis puntual
1 localitats
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
0 ha
0
0
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
66,15 ha
0,48
1,11
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
59,72 ha
0,43
0,24
5410 Matollars pulviniformes dels caps de penya-segats costaners, a la Mediterrània occidental segura
33,35 ha
0,24
56,44
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
1,17 ha
0,01
0,01
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
3 localitats
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
4,4 ha
0,03
0,02
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
58,67 ha
0,42
8,41
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
8330 Coves marines submergides o semisubmergides pendent confirmació
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
2 localitats
9260 Castanyedes segura
2,69 ha
0,02
0,02
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,98 ha
0,01
0,01
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
3,25 ha
0,02
0,68
9330 Suredes segura
208,8 ha
1,51
0,29
9340 Alzinars i carrascars segura
4,93 ha
0,04
0
9540 Pinedes mediterrànies segura
111,44 ha
0,8
0,04

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1217 Testudo hermanni
124,53 ha
0,51
1221 Mauremys leprosa
5 nº UTM10
7,58
1224 Caretta caretta
4 nº UTM10
13,79
1304 Rhinolophus ferrumequinum
11270,21 ha
0,42
1349 Tursiops truncatus
3 nº UTM10
12

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1303 Rhinolophus hipposideros
11529,56 ha
0,84
1305 Rhinolophus euryale
11529,56 ha
1,14
1307 Myotis blythii
9202,86 ha
1,54
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1321 Myotis emarginatus
4660,55 ha
0,41
1324 Myotis myotis
9474,21 ha
0,79
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo moulinsiana
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 8330
  1170
  1120*
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1170
  1120*
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1170
  1120*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 3290
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  1240
  - Regulació de qualsevol activitat relativa a l'exploració, modificació o explotació del sòl o del subsòl marí que impedeixi les que puguin suposar danys irreparables pels individus de l'espècie i/o els ecosistemes que els acullen. Tursiops truncatus
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1170
  1120*
  - Regulació del tràfic marítim i de la velocitat de navegació a les àrees crítiques de l'espècie Tursiops truncatus
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3290
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3290
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Vertigo moulinsiana
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 8220
  5410
  3290
  1240
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Vertigo moulinsiana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Vertigo moulinsiana
  3290
  - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants. 5410
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística associada a l'ús d'aquest hàbitat (presència d'embarcacions,...). 8330
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 8330
  1170
  1120*
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 1240
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació de l'aprofitament pesquer per tal de mantenir densitats òptimes de preses pels dofins Tursiops truncatus
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1170
  1120*
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
  Tursiops truncatus
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
  Vertigo moulinsiana
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5410
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 1240
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*