ES5120010-Les Gavarres

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 28541,92 ha
Superfície LIC:
28.541,92 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
28.541,92 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El massís de les Gavarres és una alineació muntanyosa de la Serralada Litoral Catalana que forma un arc que marca els límits geogràfics meridionals de la plana de l'Empordà. Té la forma d'un gran arc que s'obre cap al nord, a cavall entre les comarques del Baix Empordà i el Gironès. El massís limita al nord mitjançant un seguit de turons, coneguts amb el nom de Pregavarres; al nord-est separa les planes de l'Empordà i de la Selva; a l'oest limita amb la mateixa Selva i al sud amb la vall d'Aro, petita depressió on el Ridaura separa l'espai del massís de l'Ardenya. Les Gavarres són un gran massís individualitzat de l'època paleozoica, format bàsicament per pissarres que cap al sud entren en contacte amb el batòlit granític litoral, mentre les calcàries només apareixen puntualment en els costats de Girona en l'extrem nord-est. Espai essencialment forestal, amb un paisatge vegetal caracteritzat pel predomini gairebé absolut de les comunitats del país de la surera i l'alzina-matoll calcífugo d'estepes i brucs, pinedes de pi pinyoner i pi roig ... Es tracta d'una de les millors mostres de Catalunya del bosc mediterrani de quercínies perennifòlies. Faunísticament, el massís acull una bona mostra típica de les comunitats mediterrànies septentrionals lligades als biòtops forestals.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170221
la Bisbal d'Empordà
983.82 ha
170340
Calonge
1391.64 ha
170448
Cassà de la Selva
1937.26 ha
170486
Castell - Platja d'Aro
130.95 ha
170499
Celrà
1108.01 ha
170792
Girona
1736.25 ha
170871
Juià
454.69 ha
170890
Llagostera
538.82 ha
170904
Llambilles
982.87 ha
170979
Madremanya
856.25 ha
171100
Mont-ras
286.88 ha
171175
Palafrugell
251.77 ha
171181
Palamós
230.32 ha
171426
Quart
3158.44 ha
171735
Sant Martí Vell
1067.05 ha
171812
Santa Cristina d'Aro
2669.42 ha
171978
Torrent
83.21 ha
172095
Vall-llobrega
231.22 ha
179011
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
7671.74 ha
179026
Forallac
2771.31 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
GAV
les Gavarres

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis pendent confirmació
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes pendent confirmació
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
0 ha
0
0
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
67,37 ha
0,24
0,38
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
3,43 ha
0,01
0,99
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya pendent confirmació
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
78,57 ha
0,28
2,28
9260 Castanyedes segura
467,36 ha
1,64
3,11
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
1,63 ha
0,01
0,34
9330 Suredes segura
16899,53 ha
59,21
23,6
9340 Alzinars i carrascars segura
1673,28 ha
5,86
0,77
9540 Pinedes mediterrànies segura
6103,32 ha
21,38
2,23

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
4 nº UTM10
8,33
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1083 Lucanus cervus
6 nº UTM10
9,68
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1138 Barbus meridionalis
24,98 km
3,62
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
26711,3 ha
1,94
1304 Rhinolophus ferrumequinum
28541,92 ha
1,06
1305 Rhinolophus euryale
27717,82 ha
2,74
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1321 Myotis emarginatus
26024,21 ha
2,32
1355 Lutra lutra
15,22 km
0,44

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1307 Myotis blythii
26758,08 ha
4,47
1324 Myotis myotis
28382,21 ha
2,37
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Barbus meridionalis
  91E0*
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9260
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Barbus meridionalis
  91E0*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis emarginatus
  Myotis myotis
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis emarginatus
  Rhinolophus euryale
  Myotis myotis
  Myotis blythii
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  9330
  9260
  91E0*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Myotis emarginatus
  Myotis myotis
  9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  9340
  - Incorporació de criteris de conservació de l'hàbitat (p.ex. accions de control biològic) en les accions per la prevenció de les malalties del castanyes (xancre i tinta) o plagues (vespeta del castanyer) 9260
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9330
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9340
  9330
  9260
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
  9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
  9340
  9330
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540