ES5120011-Riberes del Baix Ter

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 1217,89 ha
Superfície LIC:
1.217,89 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
1.217,89 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai fluvial que inclou tota la part baixa del riu Ter a les comarques gironines. Correspon a una bona mostra de les parts baixes dels rius mediterranis amb boscos de ribera i marjals molt ben conservats. Tot i ser un sistema molt fràgil i sotmès a canvis constants de cabal, presenta bona representació de les comunitats ripàries de terra baixa, representades principalment per les alberedes. Entre la vegetació present s’hi poden trobar salzedes amb sarga (Saponario-salicetum purpurae), que ocupa una notable extensió, sobretot als indrets inundats amb més freqüència. A part de la sarga hi viuen altres arbres propis dels boscos de ribera, com ara el vern (Alnus glutinosa), el pollancre (Populus nigra), el salze blanc (Salix alba), etc. A més, constitueix una important àrea de refugi i de nidificació d'aus pròpies d'aiguamolls i boscos de ribera. En aquest espai s’hi poden trobar espècies d’ardèids com ara el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) o l’esplugabous (Bubulcus ibis). També destaca per ser-hi present el picot garser petit (Dendrocopos minor).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170078
Amer
38.85 ha
170084
Anglès
20.7 ha
170209
Bescanó
55.58 ha
170255
Bordils
10.26 ha
170499
Celrà
25.91 ha
170502
Cervià de Ter
27.65 ha
170558
Colomers
29.11 ha
170675
Flaçà
8.85 ha
170681
Foixà
211.63 ha
170708
Fontanilles
5.77 ha
170792
Girona
149.49 ha
170813
Gualta
13.43 ha
170852
Jafre
44.47 ha
171557
Salt
203.78 ha
171637
Sant Gregori
94.94 ha
171668
Sant Jordi Desvalls
14.94 ha
171680
Sant Joan de Mollet
5.18 ha
171693
Sant Julià de Ramis
33.18 ha
171864
Sarrià de Ter
20.26 ha
171899
la Cellera de Ter
42.14 ha
171910
Serra de Daró
13.82 ha
171959
la Tallada d'Empordà
10.15 ha
171997
Torroella de Montgrí
48.78 ha
172039
Ultramort
2.93 ha
172044
Ullà
14.53 ha
172116
Verges
11.99 ha
179032
Sant Julià del Llor i Bonmatí
59.56 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CTI
Illa de Canet

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre segura
29,28 ha
2,4
1,99
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
5,79 ha
0,48
2,48
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
2,6 ha
0,21
0,75
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
6 localitats
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
9260 Castanyedes segura
0 ha
0
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
361,03 ha
29,64
5,39
9330 Suredes segura
2,98 ha
0,24
0
9340 Alzinars i carrascars segura
57,45 ha
4,72
0,03
9540 Pinedes mediterrànies segura
19,95 ha
1,64
0,01

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1083 Lucanus cervus
3 nº UTM10
4,84
1138 Barbus meridionalis
21,64 km
3,14
1220 Emys orbicularis
3 nº UTM10
16,67
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1355 Lutra lutra
72,26 km
2,1

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1303 Rhinolophus hipposideros
1051,46 ha
0,08
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1217,89 ha
0,05
1305 Rhinolophus euryale
276,37 ha
0,03
1307 Myotis blythii
407,69 ha
0,07
1316 Myotis capaccinii
14,09 ha
0,02
1321 Myotis emarginatus
986,26 ha
0,09
1324 Myotis myotis
957,03 ha
0,08
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  Myotis capaccinii
  92A0
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Aphanius iberus
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92A0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Barbus meridionalis
  Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  92A0
  3270
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3270
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Emys orbicularis
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 92A0
  3270
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Emys orbicularis
  Aphanius iberus
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
  Emys orbicularis
  Aphanius iberus
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Emys orbicularis
  Aphanius iberus
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Barbus meridionalis
  Emys orbicularis
  Aphanius iberus
  92A0
  3270
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  Myotis capaccinii
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis