ES5120013-Massís de les Cadiretes

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 7765,91 ha
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 1457,44 ha
Superfície LIC:
9.223,35 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
9.223,35 ha
Superfície en la regió:
9.223,35 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El massís de les Cadiretes (o de Sant Grau o d'Ardenya) és un espai natural format per petites elevacions de relleu granític que entra en continuïtat amb la Marina de la Selva, tot separant la plana selvatana del mar. Els vessants marítims d’aquest massís baixen de forma sobtada fins el mar amb una costa rocosa alta i escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües marines. El conjunt d’aquest massís constitueix una àrea natural de valors geològics, botànics i paisatgístics excepcionals. Donades les característiques de massís litoral, aquest espai augmenta el seu interès per mantenir en bon estat de conservació una àrea prou extensa de costa. Aquest espai constitueix una singularitat geològica i paisatgística important i es configura com una de les millors mostres de la costa granítica catalana. Cal destacar la singularitat geològica que representen algunes formacions característiques del Massís. Per exemple, afloraments granítics d’excepció i blocs granítics modelats pels agents erosius que han donat com a resultat de llur acció formes molt curioses com les de Pedralta, formada per un gran bloc basculant. La línia litoral d’aquest massís presenta també un notable interès amb biocenosis marines característiques dels trams de costa rocosa alta, fortament batuda, i d’aigües fondes i netes. Els sistemes marins són representatius del sud de la Costa Brava, amb una influència molt atenuada del golf de Lleó, unes aigües encara fredes però amb molta menys matèria orgànica en suspensió i una major transparència, la qual cosa facilita la dominància algal fins els 60 m de fondària. En aquest sentit, alberga comunitats vegetals pròpies de penya-segats granítics així com hàbitats de fons marins rocosos, formacions de grapissar i els blocs coral·lígens de fondària, ben diferents paisatgísticament dels que trobem a les Illes Medes.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170335
Caldes de Malavella
162.4 ha
170890
Llagostera
2213.27 ha
170950
Lloret de Mar
94.23 ha
171609
Sant Feliu de Guíxols
597.35 ha
171812
Santa Cristina d'Aro
1394.37 ha
172023
Tossa de Mar
2609.03 ha
172137
Vidreres
683.57 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CTM
Massís de les Cadiretes

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
73,56 km
8,6
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques segura
17,99 ha
0,2
2,76
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
2 localitats
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis puntual
8 localitats
5230* Màquies amb llor (Laurus nobilis) pendent confirmació
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1 localitats
8330 Coves marines submergides o semisubmergides pendent confirmació
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
2,34 ha
0,03
0,07
9260 Castanyedes segura
24,53 ha
0,27
0,16
9330 Suredes segura
5814,52 ha
63,04
8,12
9340 Alzinars i carrascars segura
66,91 ha
0,73
0,03
9540 Pinedes mediterrànies segura
1405,04 ha
15,23
0,51

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1138 Barbus meridionalis
5,19 km
0,75
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
4,55
1303 Rhinolophus hipposideros
8002,43 ha
0,58
1305 Rhinolophus euryale
8085,19 ha
0,8
1307 Myotis blythii
7706,28 ha
1,29
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1324 Myotis myotis
7776,81 ha
0,65
1349 Tursiops truncatus
2 nº UTM10
8

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
2 nº UTM10
7,41
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1304 Rhinolophus ferrumequinum
7798,61 ha
0,29
1321 Myotis emarginatus
7193,73 ha
0,64
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 3170*
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1120*
  8330
  1170
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1120*
  1170
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 1240
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1120*
  1170
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3170*
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 1240
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 3170*
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3170*
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Preservació de la geomorfologia de l'hàbitat per tal que permeti la inundació temporal del mateix. 3170*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística associada a l'ús d'aquest hàbitat (presència d'embarcacions,...). 8330
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1120*
  8330
  1170
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 1240
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9330
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9330
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9330
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 3170*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9330
  9540
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1120*
  1170
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 1240
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*