ES5120014-L'Albera

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 16303,64 ha
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 5,08 ha
Superfície LIC:
16.308,72 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
16.308,72 ha
Superfície en la regió:
16.308,72 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El massís de l’Albera és un espai que constitueix la terminació oriental i més meridional del Pirineu català. Aquest espai natural presenta dos sectors clarament diferenciats: l’Albera occidental, amb una presència marcada del caràcter submediterrani i centreeuropeu, i l’Albera oriental o marítima, que és netament mediterrània. En general, aquest espai presenta un caràcter més marcadament marítim que el massís de les Salines. Cal destacar també en aquest espai l’interès limnològic del riu Orlina. Presenta gran diversitat de formacions vegetals amb una zonació altitudinal molt completa (sureda - fageda). Presència de boscos mixtos de caducifolis únics a Catalunya. Cal destacar que aquest espai alberga l'única població de tortuga mediterrània no reintroduïda de Catalunya.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170412
Cantallops
407.69 ha
170545
Colera
1884.58 ha
170643
Espolla
3137.33 ha
170773
Garriguella
857.82 ha
170865
la Jonquera
3008.81 ha
170926
Llançà
1262.27 ha
171061
Mollet de Peralada
13.94 ha
171328
Peralada
17.68 ha
171387
Portbou
742.9 ha
171432
Rabós
4087.64 ha
171582
Sant Climent Sescebes
344.51 ha
172235
Vilajuïga
83.1 ha
172272
Vilamaniscle
440.19 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ALB
Massís de l'Albera

Figures de protecció especial que inclou
Paratge Natural d'Interès Nacional del massís de l'Albera
Reserva Natural Parcial de la Capçalera de l'Orlina
Reserva Natural Parcial de St Quirze de Colera
Reserva Natural Parcial Vall de Sant Quirze

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
41,28 km
4,83
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques segura
54,95 ha
0,34
8,42
3170* Basses i tolls temporers mediterranis puntual
1 localitats
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0,42 ha
0
0,33
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0,48 ha
0
0,21
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
0,35 ha
0
6,58
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
2,02 ha
0,01
0,59
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
2,65 ha
0,02
0,16
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
277,44 ha
1,7
39,76
9120 Fagedes acidòfiles segura
478,04 ha
2,93
12,68
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
87,04 ha
0,53
2,52
9260 Castanyedes segura
83,43 ha
0,51
0,56
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
3,12 ha
0,02
0,05
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
52,62 ha
0,32
11,04
9330 Suredes segura
2275,22 ha
13,95
3,18
9340 Alzinars i carrascars segura
2106,98 ha
12,92
0,97
9540 Pinedes mediterrànies segura
148,36 ha
0,91
0,05

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
1 nº UTM10
4,35
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
4 nº UTM10
9,09
1092 Austropotamobius pallipes
5,26 km
0,53
1138 Barbus meridionalis
44,43 km
6,44
1217 Testudo hermanni
7803,73 ha
31,89
1221 Mauremys leprosa
8 nº UTM10
12,12
1303 Rhinolophus hipposideros
15686,69 ha
1,14
1304 Rhinolophus ferrumequinum
16260,26 ha
0,6
1305 Rhinolophus euryale
15993,78 ha
1,58
1307 Myotis blythii
11850,16 ha
1,98
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1321 Myotis emarginatus
14921,47 ha
1,33
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
1324 Myotis myotis
16352,01 ha
1,36
1355 Lutra lutra
35,54 km
1,03

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1224 Caretta caretta
1 nº UTM10
3,45
1349 Tursiops truncatus
1 nº UTM10
4
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  3170*
  92D0
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo moulinsiana
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1120*
  1170
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1120*
  91E0*
  92D0
  1170
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  3290
  91E0*
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 1240
  8220
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1120*
  1170
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3290
  91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Mauremys leprosa
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9120
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3170*
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3290
  91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Vertigo moulinsiana
  Mauremys leprosa
  Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Mauremys leprosa
  Barbus meridionalis
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 1240
  3290
  8220
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Vertigo moulinsiana
  Mauremys leprosa
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 3170*
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Vertigo moulinsiana
  Mauremys leprosa
  Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  3290
  91E0*
  92D0
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3170*
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 92D0
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Preservació de la geomorfologia de l'hàbitat per tal que permeti la inundació temporal del mateix. 3170*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 1240
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9120
  91E0*
  9330
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Cerambyx cerdo
  9120
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9120
  9330
  9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9120
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9330
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 3170*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9330
  9340
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Vertigo moulinsiana
  Testudo hermanni
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 1240
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Cerambyx cerdo