ES5120017-Estany de Sils-Riera de Santa Coloma

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 452,22 ha
Superfície LIC:
452,22 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
452,22 ha
Superfície en la regió:
452,22 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Aquest espai està conformat pels ecosistemes associats a les masses d'aigua de l'Estany de Sils i la Riera de Santa Coloma on hi ha una excel•lent representació de la vegetació aquàtica, de ribera i lacustre. Destaca, sobretot, per l'elevada representació de prats de dall. I a més presenta un alt valor faunístic. L’espai inclou una bona mostra representativa de les antigues zones humides que van constituir l'important sistema lacunar de Sils i la riera de Santa Coloma, ambdós son un bon exemple de riberals humits propis de la plana de la Selva. Aquest espai representa, malgrat la seva reduïda extensió, una de les poques zones humides de l’interior de Catalunya. Es tracta d’una àrea de notable interès paisatgístic i extremadament singular dins un país predominantment mediterrani. En el paisatge vegetal natural dominen les bosquines mixtes dels riberals (verns, freixes, aurons, oms, avellaners,...); sobresurten els boscos de ribera septentrionals on predomina l’element euro-siberià, especialment la verneda amb consolda (Lamio-Alnetum glutinosae) que forma un bosc tancat amb un ric estrat herbaci format per plantes nemorals, algunes d’elles molt rares a la terra baixa catalana, com el buixol (Anemone nemorosa), el lliri de neu (Galanthus nivalis) i el marcòlic (Lilium marta-gon). A més a més també s’hi troben notables fragments de vegetació aigualosa que ocupen els indrets inundables. El conjunt de les comunitats vegetals aquàtiques i higròfiles constitueixen un important vestigi de la vegetació primitiva que ocupava aquestes terres estanyades. L’espai manté un alt valor faunístic, cal assenyalar l'interès de diverses espècies de la fauna que habiten en aquestes terres, algunes d’elles molt rares i amb poblaments sotmesos a un important perill de regressió. Sens dubte els ocells constitueixen l’element més visible i abundant. La fauna herpetològica també és força interessant, comptant amb espècies com la granota pintada (Discoglossus pictus), només present a Catalunya en el sector nord-est, i d’altres espècies com la tortuga d’estany (Emys orbicularis), el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tritó verd (Triturus marmoratus).Pel que fa als invertebrats, compten per exemple amb espècies interessants de lepidòpters, com ara Zygaena trifolii

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080826
Fogars de Tordera
3.23 ha
170335
Caldes de Malavella
23.03 ha
171019
Massanes
17.59 ha
171030
Maçanet de la Selva
31.63 ha
171485
Riudarenes
21.41 ha
171931
Sils
355.33 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SCR
Riera de Santa Coloma
SIE
Estany de Sils-Riera de Santa Coloma

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
0 ha
0
0
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
1 localitats
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis pendent confirmació
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
0,38 ha
0,08
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
12,82 ha
2,83
0,31
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
0 ha
0
0
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
0,05 ha
0,01
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
29,38 ha
6,5
0,44
9330 Suredes segura
1,04 ha
0,23
0
9340 Alzinars i carrascars segura
0,9 ha
0,2
0
9540 Pinedes mediterrànies segura
9,93 ha
2,2
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1220 Emys orbicularis
4 nº UTM10
22,22
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1304 Rhinolophus ferrumequinum
452,23 ha
0,02
1305 Rhinolophus euryale
50,65 ha
0
1307 Myotis blythii
50,88 ha
0,01
1324 Myotis myotis
70,74 ha
0,01
1355 Lutra lutra
11,89 km
0,35

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1321 Myotis emarginatus
89,29 ha
0,01
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 92A0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92A0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  92A0
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 92A0
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Emys orbicularis
  Mauremys leprosa
  92A0
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica. 6510
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510