ES5120019-Riberes de l'Alt Ter

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 409,83 ha
Superfície LIC:
409,83 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
317,27 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170391
Camprodon
72.87 ha
171479
Ripoll
19.94 ha
171674
Sant Joan de les Abadesses
263.78 ha
171772
Sant Pau de Seguries
53.25 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
16,04 ha
3,91
2,39
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) pendent confirmació
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos pendent confirmació
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
1 localitats
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
1,72 ha
0,42
0,46
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
20,85 ha
5,09
11,63
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
69,23 ha
16,89
2,53

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
2,81 km
0,28
1138 Barbus meridionalis
13,76 km
2
1321 Myotis emarginatus
317,27 ha
0,03
1355 Lutra lutra
13,55 km
0,39

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1074 Eriogaster catax
2 nº UTM10
66,67
1075 Graellsia isabelae
221,35 ha
0,07
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
317,27 ha
0,02
1304 Rhinolophus ferrumequinum
317,27 ha
0,01
1305 Rhinolophus euryale
140,58 ha
0,01
1307 Myotis blythii
317,27 ha
0,05
1308 Barbastella barbastellus
317,27 ha
0,08
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  Lutra lutra
  91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9160
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Barbus meridionalis
  Austropotamobius pallipes
  91E0*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9160
  91E0*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9160
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9160
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis