ES5120020-Riu Llémena

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 194 ha
Superfície LIC:
194,00 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
194,00 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El riu de Llémena s'estén pels municipis de Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori formant així la unitat bàsica geogràfica de la Vall de la Llémena. Queda limitada pel seu costat nord-oriental per la Serra de Finestres, la Serra de Portelles i el Massís de Rocacorba i pel costat sud-occidental per la Serra de les Medes, els Cingles de Sant Roc i la Muntanya de Sant Grau. Aquest curs fluvial està condicionat des del seu naixement per l'envasadora d'aigua mineral aigües de Sant Aniol, que n'extreu una part desconeguda del seu cabal. Es tracta d’un espai fluvial que destaca pel bon estat de conservació de la seva vegetació de ribera i la qualitat de les seves aigües, amb fauna interessant. És un connector biològic entre les Muntanyes de Rocacorba i la part baixa del Ter. La vegetació és molt variada, podent trobar a l'interior d'aquest espai des dels prats de dall montans (Ophioglosso-Arrhenateretum)fins a vernedes (Lamio-Alnetum glutinosae). Entre la fauna a destacar, a més de la llúdriga, el barb de muntanya i el cranc autòcton. S'ha constatat també la presència de nàiades.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
171557
Salt
0.02 ha
171637
Sant Gregori
62.5 ha
171729
Sant Martí de Llémena
71.18 ha
171833
Sant Aniol de Finestres
60.3 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
3,35 ha
1,73
1,43
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
57,86 ha
29,82
1,68
9260 Castanyedes segura
0,3 ha
0,15
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
6,82 ha
3,52
0,1
9330 Suredes segura
0,08 ha
0,04
0
9340 Alzinars i carrascars segura
21,61 ha
11,14
0,01
9540 Pinedes mediterrànies segura
1,09 ha
0,56
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
1,8 km
0,18
1138 Barbus meridionalis
23,53 km
3,41
1303 Rhinolophus hipposideros
194 ha
0,01
1304 Rhinolophus ferrumequinum
194 ha
0,01
1305 Rhinolophus euryale
149,98 ha
0,01
1308 Barbastella barbastellus
155,28 ha
0,04
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1321 Myotis emarginatus
194 ha
0,02
1355 Lutra lutra
23,19 km
0,67

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
1 nº UTM10
4,35
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1083 Lucanus cervus
4 nº UTM10
6,45
1307 Myotis blythii
165,39 ha
0,03
1324 Myotis myotis
0,92 ha
0
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  Lutra lutra
  91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Barbus meridionalis
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  91E0*
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 91E0*
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis