ES5120021-Riu Fluvià

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 1258,03 ha
Superfície LIC:
1.258,03 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
1.258,03 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Fluvià neix a la Garrotxa, al Grau d'Olot, a 920 m alçada. Recorre la plana d'en Bas i passa per Olot; a Sant Joan les Fonts pren una orientació cap a llevant, i desemboca al golf de Roses, prop de Sant Pere Pescador, després d'haver passat per Castellfollit de la Roca, Besalú, Esponellà i Torroella de Fluvià. El seu curs alt forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Espai fluvial de gran valor ecològic i paisatgístic al no estar interromput per cap embassament artificial d'aigua; és el millor representant a Catalunya de sistemes fluvials de règim mediterrani. Suposa un corredor biològic de primer ordre, ja que aquest espai fluvial realitza una important funció com a connector entre L'Alta Garrotxa (ES5120001) i la zona costanera (ES0000019), amb presència de llúdriga (Lutra lutra) i de barb de muntanya (Barbus meridionalis, etc., que permet a més la migració interna d'aquest entre els seus diferents afluents. Posseeix boscos de ribera en molt bon estat de conservació, destacant les seves vernedes.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170101
Argelaguer
102.48 ha
170160
Bàscara
87.15 ha
170195
Besalú
61.55 ha
170216
Beuda
8.69 ha
170314
Cabanelles
25.77 ha
170583
Crespià
0.44 ha
170656
Esponellà
35.18 ha
170754
Garrigàs
86.14 ha
170985
Maià de Montcal
33.29 ha
171058
Mieres
28.97 ha
171096
Montagut
36.89 ha
171117
Navata
10.75 ha
171194
Palau de Santa Eulàlia
15.95 ha
171365
Pontós
67.51 ha
171390
les Preses
0 ha
171544
Sales de Llierca
1.68 ha
171621
Sant Ferriol
161.31 ha
171655
Sant Jaume de Llierca
44.2 ha
171740
Sant Miquel de Campmajor
45.58 ha
171753
Sant Miquel de Fluvià
8.2 ha
171766
Sant Mori
14.91 ha
171788
Sant Pere Pescador
0 ha
171848
Santa Pau
12.8 ha
171903
Serinyà
70.3 ha
171984
Torroella de Fluvià
71.06 ha
172001
Tortellà
3.65 ha
172076
la Vall d'en Bas
45.49 ha
172109
Ventalló
52.23 ha
172180
Vilademuls
122.77 ha
172229
Vilaür
3.23 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
0 ha
0
0
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
12,62 ha
1
2,91
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
24,09 ha
1,91
10,31
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
12,62 ha
1
16,73
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
0 ha
0
0
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
0,78 ha
0,06
0,01
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
0,43 ha
0,03
0
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
3,59 ha
0,29
17,17
9130 Fagedes neutròfiles segura
0,04 ha
0
0
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
0,15 ha
0,01
0
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
2,01 ha
0,16
0,13
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
91,67 ha
7,29
2,65
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
245,19 ha
19,49
3,66
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
0 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
71,16 ha
5,66
0,03
9540 Pinedes mediterrànies segura
9,92 ha
0,79
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
18,18 km
1,84
1138 Barbus meridionalis
71,17 km
10,32
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
4,55
1303 Rhinolophus hipposideros
709,19 ha
0,05
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1258,03 ha
0,05
1305 Rhinolophus euryale
512,64 ha
0,05
1310 Miniopterus schreibersii
6 nº UTM10
7,41
1316 Myotis capaccinii
1010,99 ha
1,19
1321 Myotis emarginatus
1111,07 ha
0,1
1355 Lutra lutra
100,09 km
2,91

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1014 Vertigo angustior
1 nº UTM10
33,33
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1041 Oxygastra curtisii
6 nº UTM10
26,09
1044 Coenagrion mercuriale
3 nº UTM10
11,11
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
33,33
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1083 Lucanus cervus
5 nº UTM10
8,06
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1307 Myotis blythii
522,36 ha
0,09
1308 Barbastella barbastellus
596,83 ha
0,14
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
1324 Myotis myotis
344,18 ha
0,03
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  Myotis capaccinii
  92A0
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo angustior
  Vertigo moulinsiana
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 3260
  3280
  91E0*
  92A0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Oxygastra curtisii
  Barbus meridionalis
  Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  Coenagrion mercuriale
  3260
  3270
  3280
  91E0*
  92A0
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3270
  3280
  3280
  91E0*
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola Vertigo angustior
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3260
  3270
  91E0*
  92A0
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
  Vertigo moulinsiana
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Oxygastra curtisii
  Barbus meridionalis
  Coenagrion mercuriale
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Vertigo moulinsiana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació dels regs i canals tradicionals i millora de la naturalitat de riberes i torrents amb poca cobertura arbòria Coenagrion mercuriale
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  Oxygastra curtisii
  Barbus meridionalis
  Coenagrion mercuriale
  Vertigo moulinsiana
  3260
  3270
  3280
  91E0*
  92A0
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 91E0*
  92A0
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Oxygastra curtisii
  Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Vertigo moulinsiana