ES5120025-Garriga d'Empordà

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de plana agrícola
Àmbit:
terrestre 547,71 ha
Superfície LIC:
547,71 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
547,71 ha
Superfície en la regió:
547,71 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Aquest espai, situat a la plana litoral empordanesa, a tocar de Figueres. És un paratge de gran valor biològic i cultural, utilitzat pels habitants de la zona des d'antic. Es tracta d'un lloc sec i rocós, de terra baixa, ocupat majoritàriament per garrigues de coscoll, vinyes, oliveres i fruiters de secà. Espai natural de paisatge típicament Mediterrani que és l'hàbitat natural de l'esparver cendrós (Cyrcus pygargus) el qual està ben representat en aquesta àrea. L'home ha dominat i conreat el pendent i el pedregós terreny calcari a còpia de construir marges, clapers, camins i barraques de pedra. Presenta un excepcional patrimoni de construcció en pedra seca.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170123
Avinyonet de Puigventós
353.81 ha
170932
Llers
140.09 ha
172288
Vilanant
53.82 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
GEM
Garriga d'Empordà

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
284,29 ha
51,91
1,6
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
3,97 ha
0,72
0,06
9340 Alzinars i carrascars segura
10,59 ha
1,93
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
547,71 ha
0,02
1324 Myotis myotis
547,71 ha
0,05
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6220*
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6220*