ES5130001-Els Bessons

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de plana agrícola
Àmbit:
terrestre 424,85 ha
Superfície LIC:
424,85 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
424,85 ha
Superfície en la regió:
424,85 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
L’espai els Bessons acull una mostra força representativa del paisatge típic de les Garrigues, on existeix un mosaic entre els conreus de secà (oliveres, ametllers i vinyes) i les zones amb vegetació natural típicament mediterrània (Pinus halepensis, Quercus coccifera, Quercus ilex, Rhamnus saxatilis, Moricandia arvensis, etc.), que se situen en marges i els punts més alts dels petits turons i bonys del terreny, característics d’aquesta àrea de la plana de Lleida. Hi dominen els carrascars i constitueix una zona de trànsit entre la plana del Segrià i l’Urgell (de caràcter estepari) i les zones forestals, més elevades, que se situen a les elevacions prelitorals de la serra de la Llena. La vegetació de brolles calcícoles, en bon estat de conservació, guareix un molt bon hàbitat de caça per algunes espècies de rapinyaires, com ara l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), i el duc (Bubo bubo), que troben gran quantitat de recursos naturals, per les bones poblacions de conill (Oryctolagus cunniculus) existents. Cal destacar la presència a l’espai d’algunes espècies de caràcter estepari, com el gaig blau (Coracias garrulus), o el torlit (Burhinus oedicnemus). Altres espècies interessant, que necessiten d’aquests ambients amb cobertura vegetal de baixa alçada hi és present el còlit negre (Oenanthe leucura). Pel que fa als rèptils, el llangardaix ocel•lat (Lacerta lepida) és present força comunament a l’espai. I pel que fa a la fauna invertebrada, destaca la singularitat d’algunes espècies d’heteròpters que són poc conegudes a Catalunya.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250582
les Borges Blanques
85.39 ha
250674
Castelldans
14.4 ha
250735
Cervià de les Garrigues
88.25 ha
251193
Juneda
236.82 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BSS
els Bessons

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
50,87 ha
11,97
0,29
9340 Alzinars i carrascars segura
47,79 ha
11,25
0,02
9540 Pinedes mediterrànies segura
22,89 ha
5,39
0,01

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
424,85 ha
0,02
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540