ES5130008-Serra d'Aubenç i Roc de Cogul

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 6779,12 ha
Superfície LIC:
6.779,12 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
6.779,12 ha
Superfície en la regió:
6.779,12 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai natural a ponent del congost del riu Segre que el separa del Prepirineu oriental. Forma una unitat orogràfica de relleus calcaris, amb orientació nord-est-sud-oest, amb una notable dissimetria en els seus vessants. El vessant meridional, molt abrupte i trencat per diversos tallats, està dominat per un paisatge mediterrani, mentre que el vessant septentrional, que descendeix suaument cap a la vall de Valldarques, posseeix una notable influència euro-siberiana i fins i tot subalpina. La flora i fauna són també diverses segons el vessant que habitin, el seu interès biogeogràfic i la diversitat de comunitats vegetals mediterrànies i eurosiberianes, així com d'altres hàbitats específics que alberga (pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmófita, Prats pobres de sega de baixa altitud i Pinedes submediterrànies de Pinus nigra). Entre la flora a destacar apareixen també bones representacions de rouredes de roure de fulla petita (Quercus faginea) i de roure martinenc (Q. pubescens), pinedes boreals de pi roig, fagedes amb boix (Buxo-Fagetum) i formacions pulvinulares (Erinacea anthyllis), avets, matolls orófilos d'eriçó, boixerola, praderies de Aphyllanthion, pastures del Mesobromion, Ranunculoseslerietum. Altres plantes de estrico caràcter protegit trobades en aquesta zona són: Gentiana acaulis, Convallaria majalis, Moehringia muscosa, Minuartia rubra i Alyssum serpyllifolium. Entre la fauna destaquen el milà reial (Milvus milvus), falcó vesper (Pernis apivorus), el xoriguer (Falco tinnunculus), l'àguila marcenca (Circaetus gallicus), el trencalòs (Gypaetus barbatus) i voltor comú, entre altres rapinyaires.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250426
la Baronia de Rialb
8.09 ha
250447
Bassella
1501.43 ha
250772
Coll de Nargó
1976.96 ha
251654
Peramola
3292.64 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
AUB
Serra d'Aubenç i Roc de Cogul

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
32,48 ha
0,48
2,64
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
134,43 ha
1,98
1,33
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
138,23 ha
2,04
2,31
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) segura
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
10,65 ha
0,16
0,11
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
2,06 ha
0,03
0,01
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
363,86 ha
5,37
1,99
9120 Fagedes acidòfiles segura
4,78 ha
0,07
0,13
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
11,16 ha
0,16
0,1
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
16,27 ha
0,24
0,07
9340 Alzinars i carrascars segura
831,74 ha
12,27
0,38
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
707,99 ha
10,44
1,38
9540 Pinedes mediterrànies segura
27,47 ha
0,41
0,01

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1075 Graellsia isabelae
3384,08 ha
1,13
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1304 Rhinolophus ferrumequinum
6779,12 ha
0,25
1321 Myotis emarginatus
6498,36 ha
0,58
1355 Lutra lutra
9,9 km
0,29

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
6771,94 ha
0,49
1305 Rhinolophus euryale
4930,46 ha
0,49
1308 Barbastella barbastellus
6344,29 ha
1,52
1316 Myotis capaccinii
1596,25 ha
1,88
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Myotis capaccinii
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 4090
  5210
  6110*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 4090
  6110*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 4090
  5210