ES5130012-Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 12924,22 ha
Superfície LIC:
12.924,22 ha
Superfície en la regió Alpina:
402,31 ha
Superfície en la regió:
12.924,22 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
L’espai està format pel conjunt de la vall alta del riu Serradell i un seguit de petites serres que es perllonguen a l’extrem meridional de la serra de Sant Gervàs que configuren el conjunt de serres prepirinenques interiors més occidentals de Catalunya. Sant Gervàs és de naturalesa calcària i assoleix més de 1.800 m d'altitud. Els seus vessants sud presenten forts pendents i cingleres, mentre que els vessants nord són suaus. Per la seva banda, la vall de Serradell presenta unes formes de relleu extremadament singulars on l'erosió ha generat formes particulars d’una bellesa extraordinària, localment anomenades "picorres". El paisatge és predominantment submediterrani y una gran part del país correspon al domini de rouredes seques de Quercus pubesens. Les boixedes, amb una gran significació, ocupen grans extensions a la serra.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251615
Conca de Dalt
1878.59 ha
251734
el Pont de Suert
909.57 ha
251902
Salàs de Pallars
456.48 ha
252347
Tremp
9646.11 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
VTS
Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervà

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
2,72 ha
0,02
1,97
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
64,67 ha
0,5
9,39
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
33,07 ha
0,26
1,63
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,45 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
8,75 ha
0,07
0
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
15,12 ha
0,12
5,85
9130 Fagedes neutròfiles segura
0,24 ha
0
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
2,16 ha
0,02
2,07
9340 Alzinars i carrascars segura
13,64 ha
0,11
0,36

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
4,17
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
5
1092 Austropotamobius pallipes
4 km

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
2 nº UTM10
4,04
1303 Rhinolophus hipposideros
402,31 ha
0,91
1304 Rhinolophus ferrumequinum
402,31 ha
0,47
1305 Rhinolophus euryale
402,31 ha
1,24
1307 Myotis blythii
1,11 ha
0,05
1308 Barbastella barbastellus
402,31 ha
1,17
1321 Myotis emarginatus
402,31 ha
1,11
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Austropotamobius pallipes
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6420
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8210
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6420