ES5130012-Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 12924,22 ha
Superfície LIC:
12.924,22 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
12.521,91 ha
Superfície en la regió:
12.924,22 ha
           


Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251615
Conca de Dalt
1878.59 ha
251734
el Pont de Suert
909.57 ha
251902
Salàs de Pallars
456.48 ha
252347
Tremp
9646.11 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
VTS
Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervà

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
2,72 ha
0,02
1,97
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0,98 ha
0,01
0,78
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
4060 Matollars alpins i boreals segura
40,94 ha
0,32
29,59
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
64,67 ha
0,5
9,39
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
27,09 ha
0,21
0,45
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
40 ha
0,31
89,85
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
33,07 ha
0,26
1,63
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,45 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
8,75 ha
0,07
0
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
15,12 ha
0,12
5,85
9120 Fagedes acidòfiles segura
8,55 ha
0,07
0,23
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
2,16 ha
0,02
2,07
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
978,31 ha
7,57
4,26
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
1,61 ha
0,01
0,02
9340 Alzinars i carrascars segura
13,64 ha
0,11
0,36
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
237,53 ha
1,84
0,46
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
1 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1355 Lutra lutra
7,08 km
0,21

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
986,7 ha
0,33
1303 Rhinolophus hipposideros
12519,37 ha
0,91
1304 Rhinolophus ferrumequinum
12521,57 ha
0,47
1305 Rhinolophus euryale
12519,37 ha
1,24
1307 Myotis blythii
276,53 ha
0,05
1308 Barbastella barbastellus
4869,19 ha
1,17
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1321 Myotis emarginatus
12519,37 ha
1,11
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Control de les pràctiques de millora de pastura (cremes controlades) que poden comportar una simplificació de l'ecosistema o la desaparició de l'hàbitat. 4060
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 4060
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9150
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 4060
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5110
  6170
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 9240
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9150
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9150
  9240
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9150
  9240
  9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  9240
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9150
  9240
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat (particularment en àrees de pastura properes a surgències d'aigua on el bestiar utilitza com abeurador). 6170
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 4060
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5110
  6170