ES5130013-Aiguabarreig Segre - Cinca

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 760,96 ha
Superfície LIC:
760,96 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
760,96 ha
Superfície en la regió:
760,96 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
L’aiguabarreig dels rius Segre i Cinca és un espai fluvial de notable importància que guarda força similitud amb l’aiguabarreig entre els rius Noguera Ribagorçana i Segre, amb la diferència que el Segre-Cinca té un caràcter molt més continental. L’espai considerat dins aquest espai s’inicia al riu Cinca al seu pas per la Granja d’Escarp, fins a la seva unió amb el Segre, i al Segre des de l'aiguabarreig fins al seu pas per Seròs. Els boscos de ribera estan representats principalment per les vimeteres de Salix viminalis, les alberedes amb Rubia i els tamarius. Cal destacar també, l'única localitat de Catalunya de l'espècie de flora Boleum asperum en aquest espai. L’espai és singular en el sentit que ofereix un contrast de paisatge entre la verdor de les seves riberes en contacte amb la tonalitat seca i eixuta del seu entorn.Aquest contrast li ofereix uns valors paisatgístics molt interessants, alhora que biològicament parlant, l’espai es converteix en un element molt important d’hàbitat per a algunes espècies aquàtiques, ja que la presència d'illes fluvials amb magnífics boscos de ribera constitueix un refugi natural per a diverses espècies d'aus migratòries i sedentàries.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250387
Aitona
131.24 ha
251023
la Granja d'Escarp
169.15 ha
251312
Massalcoreig
101.31 ha
252043
Seròs
161.92 ha
252108
Soses
68.82 ha
252326
Torres de Segre
101.44 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ASC
Aiguabarreig Segre-Cinca

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
0,36 ha
0,05
0,01
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
19,52 ha
2,57
19,97
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi pendent confirmació
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
91,7 ha
12,05
21,15
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0,88 ha
0,12
0,38
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
9,94 ha
1,31
0,04
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
32,5 ha
4,27
0,18
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1 localitats
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
137,15 ha
18,02
2,05
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
7,98 ha
1,05
1,67

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1126 Chondrostoma toxostoma
6 nº UTM10
6,06
1355 Lutra lutra
25,16 km
0,73
1500 Boleum asperum
11,27 ha
97,32

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
699,24 ha
0,03
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 92A0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 3260
  92A0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  3260
  92A0
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3150
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3260
  92A0
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma o altres mecanismes de conservació de propàguls vegetals Boleum asperum
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 3150
  3260
  92A0
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3150
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl Boleum asperum
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3150
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Boleum asperum