ES5130014-Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 10101,06 ha
Superfície LIC:
10.101,06 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
10.101,06 ha
Superfície en la regió:
10.101,06 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Es tracta d’un espai natural que es constitueix a partir de l’Aiguabarreig dels rius Noguera Pallaresa i Segre. Està situat a les cares més exteriors del Prepirineu, que encaixen aquest indret muntanyós. Els elements orogràfics que integren aquest espai són els penya-segats de les serres de Mont-roig i Carbonera, que donen amb la Noguera Pallaresa i el Segre, juntament amb els embassaments de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i el Partidor de Balaguer. La seva naturalesa mediterrània es barreja amb una certa dosi de caràcter continental i engloba diversos elements d’interès, tan des del punt de vista del seu escarpat paisatge de penya-segats, com de la flora i la fauna. El paisatge predominant en aquest espai és el de tipus mediterrani de tendència continental, especialment representat per comunitats vegetals del domini del carrascar. La fauna és característica dels ambients rupícoles i fluvials, que permeten la presència d'importants grups faunístics, molt especialment pel que fa a fauna ornitològica i cavernícola.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250024
Àger
2.9 ha
250220
Alòs de Balaguer
1432.49 ha
250349
Artesa de Segre
320.68 ha
250371
les Avellanes i Santa Linya
3313.9 ha
250404
Balaguer
8.57 ha
250426
la Baronia de Rialb
20.35 ha
250621
Camarasa
3834.13 ha
250791
Cubells
142.27 ha
250946
Foradada
951.01 ha
251569
Os de Balaguer
32.14 ha
251728
Ponts
52.56 ha
252228
Tiurana
1.86 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
APS
Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural de fauna salvatge de Sant Llorenç de Montgai

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
1,94 ha
0,02
0,03
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
78,64 ha
0,78
1,09
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
2,46 ha
0,02
1,95
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
1,26 ha
0,01
0,29
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
1,18 ha
0,01
0,51
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
68,74 ha
0,68
0,68
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) pendent confirmació
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
90,68 ha
0,9
0,51
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
3,59 ha
0,04
1,04
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
31,2 ha
0,31
1,84
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
478,03 ha
4,73
2,62
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
604 ha
5,98
2,63
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
132,78 ha
1,31
1,98
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
0 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
2552,31 ha
25,27
1,17
9540 Pinedes mediterrànies segura
612,74 ha
6,07
0,22

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1126 Chondrostoma toxostoma
8 nº UTM10
8,08
1303 Rhinolophus hipposideros
9346,29 ha
0,68
1304 Rhinolophus ferrumequinum
10101,06 ha
0,38
1305 Rhinolophus euryale
4558,02 ha
0,45
1307 Myotis blythii
2 colònies no rellevants
1310 Miniopterus schreibersii
2 colònies no rellevants
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1316 Myotis capaccinii
3 colònies no rellevants
6,59
1316 Myotis capaccinii
5595,65 ha
6,59
1321 Myotis emarginatus
5301,6 ha
0,47
1355 Lutra lutra
90,89 km
2,64
1454 Petrocoptis monsciciana
47,2 ha
49,5

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat Petrocoptis monsciciana
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
  - Regulació de l'activitat d'escalada en les zones amb presència de l'espècie Petrocoptis monsciciana
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 9240
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9240
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9240
  9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9240
  9340
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540