ES5130015-Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 32419,93 ha
Superfície LIC:
32.419,93 ha
Superfície en la regió Alpina:
739,72 ha
Superfície en la regió:
32.419,93 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La serra del Montsec presenta la particularitat de constituir una barrera natural entre la Conca de Tremp, les serres interiors del Prepirineu central i els primers contraforts que s’obren a la depressió Central. En realitat, constitueix un espai de transició entre el caràcter pirinenc i prepirinenc al nord i el mediterrani continental al sud.La seva gran diversitat tambés es veu potenciada per la diferència de relleu entre el seu vessant meridional abrupte i el septentrional molt més suaus. El paisatge vegetal predominant és del tipus mediterrani (carrascars i alzinars), amb obagues de caràcter submediterrani (país de les rouredes seques) i de forma molt localitzada l'eurosiberià (fagedes). Entre les comunitats dels indrets especials, cal esmentar les comunitats oromediterrànies de les carenes (Ononidetalia striatae) i les comunitats rupícoles de les cingleres i parets rocoses (Asplenietea rupestria), en les quals es refugien diverses plantes endèmiques com: Petrocoptis montsicciana, Aquilegia montsicciana, Brassíca repanda ssp. turbonensis var. montsicciana, Centaurea emigrantis, etc. La població faunística es caracteritza per la interacció entre els components mediterranis predominants i els eurosiberians. Aquest caràcter de transició i el fet de constituir el límit meridional de distribució per a moltes espècies pirinenques, com el tritó pirinenc (Euproctus asper) i la gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus), o el límit septentrional d’altres, com el còlit negre (Oenanthe leucura), determina la composició de biocenosis singulars. D’altra banda, cal destacar les comunitats higròfiles (canyissars) de l’embassament de Terradets, que són un important centre de nidificació i hivernada d’un gran nombre d’ocells aquàtic. L’abundància de cingleres i de coves i avencs permet el desenvolupament d’una notable fauna cavernícola que habita aquest medi, en alguns casos ben singular a Catalunya. En especial s’ha de ressenyar l'interès dels quiròpters, per la seva diversitat (l’espai acull més de la meitat de les espècies catalanes) i per constituir una de les més importants àrees d’hivernada a Catalunya del rat penat de cova (Miniopterus schrebersi)

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250019
Abella de la Conca
136.85 ha
250024
Àger
6099.14 ha
250220
Alòs de Balaguer
2449.48 ha
250349
Artesa de Segre
1669.42 ha
250371
les Avellanes i Santa Linya
174.82 ha
250426
la Baronia de Rialb
11.99 ha
250621
Camarasa
3006.28 ha
250772
Coll de Nargó
4.35 ha
250946
Foradada
0.22 ha
250984
Gavet de la Conca
1648.34 ha
251155
Isona i Conca Dellà
1528.27 ha
251288
Llimiana
1970.65 ha
251961
Sant Esteve de la Sarga
7468.36 ha
252154
Talarn
52.37 ha
252347
Tremp
393.37 ha
252509
Vilanova de Meià
4263.9 ha
259046
Castell de Mur
1518.14 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MSE
Serra del Montsec
SMJ
Serra Mitjana

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural parcial de Noguera Ribagorçana-Montrebei

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
7,55 ha
0,02
6
9120 Fagedes acidòfiles segura
26,83 ha
0,08
0,23
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
23,77 ha
0,07
0,28
9340 Alzinars i carrascars segura
46,75 ha
0,14
4,19

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1303 Rhinolophus hipposideros
739,72 ha
2,3
1304 Rhinolophus ferrumequinum
739,72 ha
1,18
1305 Rhinolophus euryale
254,69 ha
3,05
1308 Barbastella barbastellus
725,61 ha
0,03
1321 Myotis emarginatus
739,72 ha
2,76
1324 Myotis myotis
54,66 ha
0,11
1324 Myotis myotis
0 ha
0,11

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
719,39 ha
0,45
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8210
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi 9340