ES5130016-Valls del Sió-Llobregós

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 26581,34 ha
Superfície LIC:
26.581,34 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
26.581,34 ha
Superfície en la regió:
26.581,34 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les Vall del Sió- Llobregós és un espai de caràcter estèpic situat al peu dels altiplans segarrencs, està format per materials guixencs que afloren al nucli erosionat de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts. La major part d'aquest espai està ocupat per una barreja de terrenys de cultiu dispersos enmig de zones boscoses i de matoll. La vegetació pròpia d'aquests sòls guixencs són les timonedes gipsícoles continentals de gatunas (Ononis tridentata) i trincolas (Gypsophyla hispànica) i el romer blanc (Helianthemum esquamatum). A les zones assolellades on desapareixen els guixos són freqüents els matolls calcícoles de romaní o petits fragments de carrascars, i en les obagues les rouredes de Quercus faginea. Pel que fa a la fauna destaca la presència d'important àrees de dispersió de juvenils d'àliga cuabarrada (Hiearetus fasciatus), així com poblacions d'aus estepàries com el sisó (Tetrax tetrax) o el gaig blau (Coracias garrulus).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080364
Calonge de Segarra
0.32 ha
080608
Castellfollit de Riubregós
462.92 ha
250030
Agramunt
1320.84 ha
250349
Artesa de Segre
805.55 ha
250557
Biosca
479.42 ha
250609
Cabanabona
1271.81 ha
250621
Camarasa
1186.7 ha
250729
Cervera
0 ha
250791
Cubells
1883.03 ha
250946
Foradada
485.34 ha
251109
Guissona
1311.89 ha
251142
Ivorra
223.6 ha
251327
Massoteres
2017.88 ha
251386
Montgai
67.29 ha
251500
Oliola
3758.85 ha
251771
Preixens
157.92 ha
251919
Sanaüja
1027.15 ha
251945
Sant Ramon
0.02 ha
251977
Sant Guim de la Plana
829.12 ha
252192
Tarroja de Segarra
7.34 ha
252234
Torà
568.11 ha
252496
Vilanova de l'Aguda
1185.85 ha
259078
Torrefeta i Florejacs
6983.06 ha
259118
els Plans de Sió
812.54 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
LVR
Valls del Sió-Llobregós

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
2,89 ha
0,01
0,05
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
1936,42 ha
7,28
26,89
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos pendent confirmació
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
192,65 ha
0,72
3,22
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
293,82 ha
1,11
1,65
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,29 ha
0
0,08
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
468,54 ha
1,76
2,04
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
33,96 ha
0,13
0,51
9340 Alzinars i carrascars segura
1100,06 ha
4,14
0,51
9540 Pinedes mediterrànies segura
133,62 ha
0,5
0,05

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1126 Chondrostoma toxostoma
4 nº UTM10
4,04
1304 Rhinolophus ferrumequinum
26581,34 ha
0,99
1316 Myotis capaccinii
6,48 ha
0,01
1355 Lutra lutra
14,03 km
0,41

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1303 Rhinolophus hipposideros
178,99 ha
0,01
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 1520*
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible les explotacions de guixos en àrees amb presència de l'hàbitat. Només es pot admetre en cas que l'explotació sigui subterrània i es demostri la no afectació a l'hàbitat. 1520*
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible les rompudes en àrees amb presència important de l'hàbitat. 1520*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  Myotis capaccinii
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5210
  - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants. 1520*
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 9240
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9240
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9240
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9240
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 1520*
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 1520*
  5210