ES5130017-Basses de Sucs i Alcarràs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de plana agrícola
Àmbit:
terrestre 21,2 ha
Superfície LIC:
21,20 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
21,20 ha
Superfície en la regió:
21,20 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les Basses de Sucs i Alcarrà són un sol espai natural protegit format per tres zones humides de petites dimensions corresponents a basses de reg d'origen seminatural. Estan situades a l'est dels pobles d'Alpicat i Almacelles (Segrià). Al voltant de les basses s’hi desenvolupa el canyissar i bogar (amb Typha angustifolia) amb tamarius (Tamarix canariensis) i alguns pollancres (Populus nigra). Als marges dels pantans apareix també vegetació halòfila, dominada per salats (Suaeda vera, Atriplex halimus, etc.).. El seu valor principal és la seva importància com a llocs de nidificació de l’arpella (Circus aeruginosus) i la rata d'aigua (Arvicola sapidus), que es reprodueixen en aquests espais. També s'hi ha observat la llúdriga (Lutra lutra).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250117
Alcarràs
10.38 ha
251207
Lleida
10.82 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BSA
Basses de Sucs i Alcarràs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
1,36 ha
6,42
0,22
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) segura
0 ha
0
0
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
0 ha
0
0
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
3,41 ha
16,08
0,72

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1355 Lutra lutra
0,55 km
0,02

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
20,99 ha
0
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 92D0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92D0
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 1410
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 1410
  92D0
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 92D0
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. 1410
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 1410
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 1410