ES5130018-Estany d'Ivars - Vilasana

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 156,58 ha
Superfície LIC:
156,58 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
156,58 ha
Superfície en la regió:
156,58 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Es tracta d'un aiguamoll de recent recuperació que es va començar a omplir el 2005 fins al seu estat actual, convertint-se en una zona humida interior de destacada importància dins la plana de Lleida, sobretot per les poblacions d’aus i altres vertebrats que alberga. A la zona del Pla d'Urgell part dels materials Terciaris es troben recoberts per antigues terrasses d’origen flúviolacustre que cal datar com a materials plioquaternaris i de potència variable. És aquesta formació que, a causa de l'elevada permeabilitat, actua com a aqüífer i permet la formació de llacunes de tipus endorreic. L'estany està envoltat per extensos cultius on domina el blat de moro, l'alfals i els fruiters de regadiu (pomera i perera) tot i que la seva vegetació bàsicament consta de canyissars. Alberga diverses espècies d'ocells aquàtics i alguns ratpenats d’interès com el ratpenat de peus grans (Myotis capaccini).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251137
Ivars d'Urgell
101.66 ha
252521
Vila-sana
54.93 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
EIV
Estany d'Ivars-Vilasana

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
1,04 ha
0,66
0,02
1510* Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant segura
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
156,58 ha
0,01
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1316 Myotis capaccinii
156,58 ha
0,18

Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 1430
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Myotis capaccinii
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Emys orbicularis
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3150
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Emys orbicularis
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Emys orbicularis
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Emys orbicularis
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Emys orbicularis
  3150
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3150
  - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants. 1430
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. 1430
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Promoció de l'ús sostenible del regadiu. 1430
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3150