ES5130020-Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 339,08 ha
Superfície LIC:
339,08 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
339,08 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Es tracta d’un espai essencialment fluvial que engloba l’aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Ribagorçana. Juntament amb l’aiguabarreig dels rius Segre i Cinca es constitueix com un dels millors representants dels ecosistemes fluvials de les terres de ponent. L'espai mostra la morfologia fluvial de caràcter dinàmic dels rius pirinencs que penetren a la cubeta de desguàs de la Depressió Central. L’aiguabarreig d’aquests dos rius aporta un fort contrast tan de paisatge, com des del punt de vista dels ambients naturals que són presents dins la plana del Segrià. Els boscos de ribera i la superfície d’aigua que presenten, aporten un canvi cromàtic accentuat, en contrast amb les terres de secà que l’envolten. Els boscos de ribera més freqüents són les alberedes i les salzedes, així com les poblacions de verns (Alnus glutinosa).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250083
Albesa
27.46 ha
250122
Alcoletge
4.03 ha
250169
Alguaire
0.95 ha
250215
Almenar
2.01 ha
250404
Balaguer
35.62 ha
250788
Corbins
64.83 ha
251348
Menàrguens
7.68 ha
251749
la Portella
14.08 ha
252206
Térmens
44.04 ha
252311
Torrelameu
13 ha
252402
Vallfogona de Balaguer
24.98 ha
252542
Vilanova de la Barca
100.38 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ARS
Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi pendent confirmació
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
10,22 ha
3,01
2,36
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
1,89 ha
0,56
0,81
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
5,93 ha
1,75
7,86
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) pendent confirmació
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
0 ha
0
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
107,58 ha
31,73
1,61

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1126 Chondrostoma toxostoma
4 nº UTM10
4,04
1355 Lutra lutra
31,98 km
0,93

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
339,08 ha
0,01
1316 Myotis capaccinii
53,55 ha
0,06
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  92A0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 3260
  3280
  92A0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  3260
  3280
  92A0
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3280
  3280
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3260
  92A0
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 3260
  3280
  92A0
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  Myotis capaccinii