ES5130026-Serra de Prada-Castellàs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 3735,95 ha
Superfície LIC:
3.735,95 ha
Superfície en la regió Alpina:
188,39 ha
Superfície en la regió:
3.735,95 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai de característiques calcàries que destaca per la seva importància paisatgística i de connexió entre dues zones de gran interès natural: el riu Segre i la serra del Cadí. Abunden les vernedes (Alnus glutinosa) i els prats d'alpí i balegars (Cytisus purgans), així com formacions forestals ben conservades de bosc madur de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmanii), en les vessants de solana i rocoses apareixen formacions xerotermòfiles estables i freixenedes de rius alpins (Salix elaeagnos).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250616
Cabó
382.69 ha
251556
Organyà
0.4 ha
251850
Ribera d'Urgellet
543.28 ha
259062
les Valls d'Aguilar
1747.71 ha
259084
Fígols i Alinyà
1061.86 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SPC
Serra de Prada-Castellàs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
4,44 ha
0,12
1,32
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
26,03 ha
0,7
2,29
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
0,02 ha
0
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
0,01 ha
0
0,53
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
0,29 ha
0,01
0,37
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) puntual
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
2,13 ha
0,06
0,06
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
13,3 ha
0,36
1,65
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
3,46 ha
0,09
1,06
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
14,83 ha
0,4
0,16
9340 Alzinars i carrascars segura
0,12 ha
0
0,25
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
6,55 ha
0,18
1,62

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
6,61 km
0,17
1304 Rhinolophus ferrumequinum
6,04 ha
0,13
1355 Lutra lutra
8,65 km
0,25

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
5,88 ha
0,49
1303 Rhinolophus hipposideros
188,39 ha
0,26
1308 Barbastella barbastellus
188,39 ha
0,85
1321 Myotis emarginatus
2,83 ha
0,18
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6410
  - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..). 6410
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Austropotamobius pallipes
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6410
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6410