ES5130026-Serra de Prada-Castellàs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 3735,95 ha
Superfície LIC:
3.735,95 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
3.547,56 ha
Superfície en la regió:
3.735,95 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai de característiques calcàries que destaca per la seva importància paisatgística i de connexió entre dues zones de gran interès natural: el riu Segre i la serra del Cadí. Abunden les vernedes (Alnus glutinosa) i els prats d'alpí i balegars (Cytisus purgans), així com formacions forestals ben conservades de bosc madur de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmanii), en les vessants de solana i rocoses apareixen formacions xerotermòfiles estables i freixenedes de rius alpins (Salix elaeagnos).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250616
Cabó
382.69 ha
251556
Organyà
0.4 ha
251850
Ribera d'Urgellet
543.28 ha
259062
les Valls d'Aguilar
1747.71 ha
259084
Fígols i Alinyà
1061.86 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SPC
Serra de Prada-Castellàs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
6,31 ha
0,17
0,09
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
4,44 ha
0,12
1,32
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
26,03 ha
0,7
2,29
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) pendent confirmació
0,02 ha
0
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
0,01 ha
0
0,53
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
0,29 ha
0,01
0,37
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
2,13 ha
0,06
0,06
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
13,3 ha
0,36
1,65
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
3,46 ha
0,09
1,06
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
14,83 ha
0,4
0,16
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
0,12 ha
0
0,25
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
6,55 ha
0,18
1,62

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
1,64 km
0,17
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3473,04 ha
0,13
1355 Lutra lutra
8,65 km
0,25

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
1456 ha
0,49
1303 Rhinolophus hipposideros
3547,56 ha
0,26
1305 Rhinolophus euryale
2242,96 ha
0,22
1308 Barbastella barbastellus
3547,56 ha
0,85
1316 Myotis capaccinii
262,42 ha
0,31
1321 Myotis emarginatus
1977,95 ha
0,18
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5110
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5110