ES5130027-Obagues de la riera de Madrona

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 3583,78 ha
Superfície LIC:
3.583,78 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
3.583,78 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les Obagues de la riera de Madrona és un espai situat al Solsonès, de caràcter forestal dominat per la pinassa, que constitueix un hàbitat d’elevat interès en la directiva europea. La riera de Madrona és un curs fluvial de muntanya que transcorre en la seva pràctica totalitat per la comarca del Solsonès i desemboca al pantà de Rialb. Aquest espai està dominat pràcticament en la seva totalitat per pinedes de pinassa (Pinus nigra salzmannii), que es troben en un bon estat de conservació i tenen en aquestes obagues una de les seves millors representacions. El sotabosc està constituït per matollar predominantment de boix (Buxus sempervirens) encara que també espècies com el corner (Amelanchier ovalis) o l'avellaner (Corylus avellana). Sovint apareix barrejat amb roure de fulla petita (Quercus faginea) i en ocasions amb alguna altra de frondosa, com l’alzina (Quercus ilex), o la blada (Acer opalus). Aquest espai és també un bon representant de la fauna forestal, amb una típica influència mediterrània a causa del seu bon estat de conservació.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250447
Bassella
0.04 ha
250642
Castellar de la Ribera
1161.65 ha
251517
Olius
0.96 ha
251667
Pinell de Solsonès
2421.13 ha
252496
Vilanova de l'Aguda
0 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
0,95 ha
0,03
0,02
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
127,32 ha
3,55
0,55
9340 Alzinars i carrascars segura
14,11 ha
0,39
0,01
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
1358,97 ha
37,92
2,64

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
4 nº UTM10
8,33
1075 Graellsia isabelae
2378,89 ha
0,8
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3583,78 ha
0,13
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9530*
Aprofitament sostenible Forestal
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9530*
  - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 9530*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9530*
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9530*
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9530*