ES5130028-Ribera Salada

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 5520,4 ha
Superfície LIC:
5.520,40 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
5.520,40 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La Ribera Salada és un espai de vocació eminentment fluvial, situat al peu de la serra d'Odèn, però que també abasta grans masses de pinedes de pinassa. Mostra excel·lent de les característiques dels rius de muntanya calcària entre la conca del Segre i la del Llobregat. L'aflorament de l'aigua es localitza al punt de contacte mecànic entre els conglomerats i les calcàries de la serra d'Odèn. La seva peculiar interès rau a conservar valuosos sistemes fluvials originats d'una font càrstica amb un grau d'alteració actual mínim, especialment pel que fa a la qualitat de les aigües i les òptimes característiques tant del bosc de ribera com de les pinedes de pinassa. El paisatge vegetal actual es caracteritza per pinedes secundàries de pinassa i boixedes que ocupen una gran extensió, així com notables extensions de vegetació rupícola i de ribera. Els sistemes limnològics dels cursos d'aigua són característics dels rius de muntanya calcària amb aigües molt netes.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250447
Bassella
282.52 ha
250642
Castellar de la Ribera
1938.18 ha
251240
Lladurs
2934.09 ha
251484
Odèn
364.3 ha
251517
Olius
1.29 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
RBS
Ribera Salada

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
28,43 ha
0,51
4,23
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
0,94 ha
0,02
0,01
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
70,15 ha
1,27
1,17
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
16,47 ha
0,3
0,09
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) segura
0 ha
0
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
83,53 ha
1,51
0,46
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
1,73 ha
0,03
0,05
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
22,89 ha
0,41
0,1
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
216,21 ha
3,92
0,1
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
1558,15 ha
28,23
3,03
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
1 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
5106,19 ha
1,71
1083 Lucanus cervus
3 nº UTM10
4,84
1092 Austropotamobius pallipes
18,51 km
1,87
1304 Rhinolophus ferrumequinum
5517,78 ha
0,21
1355 Lutra lutra
16,5 km
0,48

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
3 nº UTM10
6,25
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
4059,57 ha
0,3
1305 Rhinolophus euryale
733,27 ha
0,07
1308 Barbastella barbastellus
791,55 ha
0,19
1316 Myotis capaccinii
12,53 ha
0,01
1321 Myotis emarginatus
3993,37 ha
0,36
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Lutra lutra
  Myotis capaccinii
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9530*
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9530*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  Myotis capaccinii
  - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 9530*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9530*
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9530*
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9530*