ES5130029-Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 8684,49 ha
Superfície LIC:
8.684,49 ha
Superfície en la regió Alpina:
1.210,39 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les Serres de Queralt i els Tossals - Aigua d'Ora són un espai natural de l’alta conca del Cardener. De la mateixa manera que en altres espais del Prepirineu, aquest fa la transició entre la regió prepirinenca i la depressió Central. Situat dins el context del Prepirineu oriental meridional, és un apèndix del conjunt orogràfic Ensija-Rasos de Peguera. Aquest espai és un bon representant de la diversitat d’aquest territori. L'espai està cobert per extenses i variades pinedes de pi roig i pinassa amb nombrosos afloraments rocosos de les vessants meridionals que combinades amb la important presència d'elements mediterranis li confereix unes peculiars característiques. A nivell florístic s'ha de destacar l'interès micològic dels boscos de coníferes, amb una bona representació dels fongs de la muntanya calcària.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080229
Berga
210.49 ha
080459
Capolat
1644.35 ha
080500
Castellar del Riu
521.23 ha
080787
l'Espunyola
104.63 ha
081326
Montmajor
462.72 ha
251116
Guixers
103.06 ha
251462
Navès
5249.78 ha
251517
Olius
388.22 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
QLT
Serra de Queralt

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
2,27 ha
0,03
1,38
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
14,16 ha
0,16
0,78
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,24 ha
0
2,06
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
4,69 ha
0,05
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
55,12 ha
0,63
1,13
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
2,38 ha
0,03
0
9340 Alzinars i carrascars segura
9,34 ha
0,11
0,19
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
0,12 ha
0
1,96

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
0,3 km
2,29
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1210,39 ha
0,28
1355 Lutra lutra
10,6 km
0,31

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
1210,39 ha
2,33
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1303 Rhinolophus hipposideros
1210,39 ha
0,5
1305 Rhinolophus euryale
1166,74 ha
0,55
1308 Barbastella barbastellus
1210,39 ha
1,57
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
2,47
1321 Myotis emarginatus
1210,39 ha
0,62
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6420
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6420