ES5130030-Estanys de Basturs

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 36,98 ha
Superfície LIC:
36,98 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
36,98 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Petits estanys pre-pirenaics d'origen càrstic formats per la dissolució de les calcàries i sulfats adjacents, alimentats per una font d'aigua més o menys constant durant tot l'any. És un dels pocs exemples a Catalunya de llacunes càrstiques i és una espai constituït per sistemes naturals dulceacuícolas molt fràgils i de característiques singulars. Cal destacar la complexitat del sistema llacunar format per una cubeta gairebé de forma cònica on es pot apreciar una interessant zonificació de les biocenosis. Aquests estanys són poblats per biocenosi d'aigües continentals, on els factors fisicoquímics són els principals condicionants de la distribució de les espècies. Alguns elements biològics de gran interès són molt rars a Catalunya i només es tornen a trobar en algun altre estany càrstic. Hi ha una comunitat nidificant d'abellerol (Merops apiaster) en els voltants de la zona i a més s'ha constatat la presència de cranc de riu (Austropotamobius pellipes).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251155
Isona i Conca Dellà
36.98 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BUE
Estanys de Basturs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
1,82 ha
4,92
0,02
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
0,98 ha
2,65
0,28
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
0 ha
0
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1127 Rutilus arcasii
1 nº UTM10
25

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1303 Rhinolophus hipposideros
36,98 ha
0
1304 Rhinolophus ferrumequinum
36,98 ha
0
1305 Rhinolophus euryale
36,98 ha
0
1321 Myotis emarginatus
36,98 ha
0
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7210*
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 7210*
  - Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de l’hàbitat. 7210*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Rutilus arcasii
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Rutilus arcasii
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Rutilus arcasii
  7210*
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 7210*
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Rutilus arcasii
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Rutilus arcasii