ES5130039-Vall la Vinaixa

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 3024,16 ha
Superfície LIC:
3.024,16 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
3.024,16 ha
Superfície en la regió:
3.024,16 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La Vall de Vinaixa és un espai amb un relleu ondulat amb turons i valls situat al sud de les Garrigues (Vinaixa i Vimbodí). Hi dominen les margues calcícoles i elements calcaris en general. Presenta una barreja agrícola i forestal molt interessant que en potencia la diversitat, contenint espècies d'elevat valor natural com l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250812
l'Espluga Calba
86.06 ha
250978
Fulleda
141.36 ha
251538
els Omellons
0 ha
252189
Tarrés
367.04 ha
252555
Vinaixa
1891.14 ha
431589
Vallclara
154.8 ha
431763
Vimbodí
383.75 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
VVI
Vall de Vinaixa

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
45,86 ha
1,52
0,26
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,01 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
5,38 ha
0,18
0
9540 Pinedes mediterrànies segura
1081,73 ha
35,77
0,4

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3024,17 ha
0,11
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540