ES5140001-Litoral meridional tarragoní

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 309,92 ha
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 4593,91 ha
Superfície LIC:
4.903,83 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
4.903,83 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai litoral que comprèn un tram de costa rocosa baixa - calcàries, margocalcáreos, conglomerats ... - que fa amb petites cales de platges sorrenques i de còdols rodats que formen barreres a la boca d'alguns torrents originant alguns estanys salobres. Els ecosistemes representats en aquest espai són els propis del medi litoral de la unitat central del Mediterrani Català. Els sistemes naturals marins són de característiques semblants a les de la Mediterrània central, però amb una dinàmica molt accelerada pròpia dels sistemes d'estuaris. La flora i la vegetació com també la fauna dels sistemes terrestres són característiques de la regió mediterrània amb elements típics de les costes ibèriques. La retícula formada amb els rizomes i les fulles de la posidònia ofereix nombrosos amagatalls i sol cobrir-se de sediments, les fulles es recobreixen d'organismes epífits: petites algues que accedeixen d'aquesta manera a la llum i de petits invertebrats que filtren les partícules en suspensió. Les praderies de Posidònia alberguen gran quantitat d'equinoderms (diverses espècies d'estrelles de mar i nombrosos eriçons es nodreixen d'aquesta planta) i mol·luscs cefalòpodes (pops i sípies). La Posidònia també atrau a nombrosos peixos (carnívors i omnívors) que s'alimenten de crustacis, eriçons, mol · luscs, cucs ... Aquesta planta representa un gran rebost i per algunes espècies refugi ja que els seus rizomes i les seves fulles entrellaçades aporten gran quantitat d'amagatalls. Un altre dels efectes beneficiosos del fullatge de la Posidònia és que frena la massa d'aigua ocasionant la caiguda de nombroses partícules en suspensió que serveix d'aliment, no només als epífits esmentats anteriorment també a altres filtradors, com els espirògrafs, les grans ascidis i algunes esponges.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430136
l'Ametlla de Mar
83.26 ha
430923
Mont-roig del Camp
8.07 ha
431628
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
207.5 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CSC
Cap de Santes Creus-Litoral Meridiional Tarragoní
RJP
la Rojala-Platja del Torn

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural de fauna salvatge del Torrent del Pi

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1150* Llacunes costaneres segura
1,27 ha
0,03
0,08
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
10,17 km
1,19
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques segura
14,14 ha
0,29
2,17
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
1,45 ha
0,03
0,24
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) segura
0,89 ha
0,02
0,09
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
7,18 ha
0,15
0,03
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
29,84 ha
0,61
0,17
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
2,04 ha
0,04
0,43
9540 Pinedes mediterrànies segura
41,66 ha
0,85
0,02

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1151 Aphanius iberus
13,2 ha
0,43
1153 Valencia hispanica
4,38 ha
2,33
1224 Caretta caretta
3 nº UTM10
10,34
1304 Rhinolophus ferrumequinum
308,5 ha
0,01
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1349 Tursiops truncatus
1 nº UTM10
4

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
212,19 ha
0,02
1305 Rhinolophus euryale
256,93 ha
0,03
1324 Myotis myotis
309,92 ha
0,03
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Aphanius iberus
  Valencia hispanica
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1120*
  1170
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1120*
  1170
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 1240
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1120*
  1170
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Aphanius iberus
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Aphanius iberus
  Valencia hispanica
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 1240
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Aphanius iberus
  Valencia hispanica
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades Valencia hispanica
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Aphanius iberus
  Valencia hispanica
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 1240
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 1240
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*